เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๓.๑ บทบัญญัติโดยทั่วไป

๓.๑.๑ สายการบินจะจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการสายการบินเฉพาะในส่วนของชื่อผู้โดยสารที่ปรากฏในบัตรโดยสาร โดยผู้โดยสารอาจจะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงตัวบุคคลที่มีลักษณะเหมาะสมประกอบการเดินทางดังกล่าว

๓.๑.๒ บัตรโดยสารที่ไม่สามารถถ่ายโอน หรือเปลี่ยนมือได้

๓.๑.๓ โดยลักษณะการจำหน่ายบัตรโดยสารอาจจะมีทั้งในระดับราคาส่วนลด ในบางส่วน หรืออาจจะเป็นแบบที่ไม่สามารถขอคืนบัตรโดยสารได้ ผู้โดยสารอาจจะเลือกอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมมากที่สุดตามความต้องการของผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารอาจจะประสงค์ที่จะขอคำมั่น หรือการรับรองว่า ผู้โดยสารได้ทำประกันอย่างเหมาะสมครอบคลุมลักษณะเหตุการณ์ หรือการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้โดยสารต้องยกเลิกบัตรโดยสารของผู้โดยสาร

๓.๑.๔ หากผู้โดยสารมีบัตรโดยสาร ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓.๑.๓ ข้างต้น ซึ่งจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ มาก่อน และผู้โดยสารมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้  ผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้สายการบินได้ทราบโดยทันที พร้อมกับแสดงหลักฐานที่ทำให้เห็นเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ๆ สายการบินจะขยายการจัดเก็บรักษาเครดิตการใช้บัตรโดยสารในมูลค่าที่ไม่สามารถขอรับคืนเป็นเงินได้สำหรับอัตราค่าโดยสารนั้น ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถนำมาใช้ในการเดินทางกับสายการบินในอนาคต โดยอาจจะหักอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามเหตุผลที่กำหนด

๓.๑.๕ บัตรโดยสารใด ๆ ให้ยังคง และถือเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการสายการบินที่ออกบัตรโดยสารดังกล่าวตลอดไป

๓.๑.๖ เว้นแต่ในกรณีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้โดยสารจะไม่มีสิทธิในการโดยสารเที่ยวบินนั้น ๆ เว้นแต่ผู้โดยสารจะแสดงบัตรโดยสารที่ถูกต้อง และใช้งานได้จริง ซึ่งประกอบด้วยคูปองแสดงเที่ยวบินสำหรับสายการบินนั้น ๆ และบรรดาคูปองแสดงเที่ยวบินอื่น ๆ รวมถึงคูปองส่วนของผู้โดยสาร นอกจากนั้น ผู้โดยสารยังไม่มีสิทธิในการโดยสารเที่ยวบิน หากบัตรโดยสารที่นำมาแสดงมีส่วนเกี่ยวพันกับหลาย ๆ คู่สัญญา หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เว้นแต่เป็นการกระทำของสายการบิน หรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน และในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้โดยสารจะไม่มีสิทธิในการโดยสารเที่ยวบินนั้น ๆ เว้นแต่ผู้โดยสารจะแสดงบัตรประจำตัวบุคคลที่ถูกต้อง พร้อมกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งออกอย่างถูกต้องโดยมีชื่อของผู้โดยสารเป็นผู้โดยสาร

๓.๑.๗ (ก) ในกรณีที่บัตรโดยสารสูญหาย หรือมีลักษณะของข้อตกลงหลายฝ่าย (ทั้งหมด หรือเฉพาะในบางส่วน) โดยที่ผู้โดยสาร หรือผู้ที่มิได้เป็นผู้แทนของบัตรโดยสาร ซึ่งประกอบด้วยคูปองส่วนของผู้โดยสาร และบรรดาคูปองเที่ยวบินต่าง ๆ ที่ยังมิได้ใช้งาน โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้โดยสาร สายการบินจะทำการเปลี่ยนบัตรโดยสารดังกล่าว (ทั้งหมด หรือเฉพาะในบางส่วน) โดยการออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ให้กับผู้โดยสาร ซึ่งจะต้องมีการแสดงหลักฐาน โดยมีการตรวจสอบให้แน่ใจ ณ เวลานั้น ๆ ว่า บัตรโดยสารนั้น ๆ ถูกต้องสำหรับเที่ยวบิน ตามประเด็นคำถามที่มี และผู้โดยสารลงนามในข้อตกลงที่จะชำระเงินคืนให้กับสายการบิน สำหรับรายการค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามมูลค่าของบัตรโดยสารฉบับเดิม โดยถือว่ามีความจำเป็นและมีเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสายการบิน หรือผู้ให้บริการสายการบินอื่น ๆ ในการใช้บัตรโดยสารผิดลักษณะ ทั้งนี้ สายการบินจะไม่เรียกร้องการชำระเงินคืนจากผู้โดยสารสำหรับบรรดาการสูญเสียนั้น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะการประมาทเลินเล่อของสายการบิน ผู้ให้บริการสายการบินอื่น ๆ ที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสารอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับการบริการนี้ เว้นแต่ลักษณะความสูญเสียในหลายฝ่าย เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการสายการบินอื่น หรือผู้แทนของผู้ให้บริการสายการบินอื่นนั้น ที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสาร

๓.๑.๗ (ข) ในกรณีที่ไม่มี หรือไม่สามารถหาหลักฐานนั้น ๆ ได้ หรือผู้โดยสารมิได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ผู้ให้บริการสายการบินที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสารฉบับใหม่อาจจะร้องขอให้ผู้โดยสารชำระราคาค่าบัตรโดยสารตามสนนราคาเต็ม สำหรับการออกบัตรโดยสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ขึ้นอยู่กับการขอเงินคืน และหากในกรณีที่ผู้ให้บริการสายการบินที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสารฉบับเดิมนั้นมีการตรวจสอบ และพอใจกับหลักฐานที่สำแดงว่า ยังไม่มีการใช้บัตรโดยสารที่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ สายการบินนั้น ๆ แต่อย่างใด ก่อนที่จะถึงกำหนดวันที่บัตรโดยสารดังกล่าวจะหมดอายุ โดยที่ผู้โดยสารนำส่งบัตรดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการสายการบินที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการขอรับเงินคืนเริ่มมีผล ณ เวลานั้น

๓.๑.๘ บัตรโดยสารมีมูลค่า และผู้โดยสารจะต้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และดูแลให้บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สูญหาย และไม่ถูกลักขโมยไป

๓.๒ ระยะเวลาของการใช้งานได้ (period of validity)

 

๓.๒.๑ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบัตรโดยสาร ให้เงื่อนไขเหล่านี้ หรืออัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจจะจำกัดอยู่เฉพาะกับช่วงที่บัตรโดยสารดังกล่าวยังใช้งานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกำหนดข้อจำกัดใด ๆ จะแสดงไว้บนบัตรโดยสาร) กำหนดให้บัตรโดยสารจะใช้งานได้สำหรับ

๓.๒.๑ (ก) กำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ออกบัตรโดยสารฉบับดังกล่าว หรือ

๓.๒.๑ (ข) กำหนดนับจากเวลาที่มีการเดินทางครั้งแรก โดยจะต้องเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสารฉบับดังกล่าว และนับจากนั้นไปอีกหนึ่งปีจากวันที่มีการเดินทางครั้งแรกในบัตรโดยสารดังกล่าว

๓.๒.๒ เมื่อผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงที่ยังสามารถใช้บัตรโดยสารนั้น ๆ ได้ เนื่องจาก ณ เวลาที่ผู้โดยสารทำการสำรองบัตรโดยสาร สายการบินยังไม่สามารถยืนยันการสำรองดังกล่าวได้ ช่วงเวลาการใช้บัตรโดยสารดังกล่าวจะยังคงขยายออกไป หรือผู้โดยสารอาจจะสามารถขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน ตามบทบัญญัติในข้อ ๑๐ ได้

๓.๒.๓ หากหลังจากที่มีการเริ่มต้นการเดินทางของผู้โดยสารแล้ว ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงที่ยังสามารถใช้บัตรโดยสารนั้น ๆ ได้ โดยมีเหตุมาจากการเจ็บป่วยต่าง ๆ สายการบินอาจจะขยายเวลาการใช้งานบัตรโดยสารของผู้โดยสารออกไปได้อีก จนกว่าที่ผู้โดยสารจะมีสุขภาพพร้อมสำหรับการเดินทาง หรือจนกว่าจะถึงเที่ยวบินแรกของสายการบินหลังจากวันที่ดังกล่าว จากจุดที่เริ่มต้นการเดินทางอีกครั้ง โดยหากยังมีที่นั่งว่างอยู่ในชั้นการให้บริการเดียวกับอัตราค่าโดยสารที่ชำระไป ทั้งนี้ การเจ็บป่วยดังกล่าวจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา ในขณะที่คูปองเที่ยวบินที่ปรากฏอยู่ในบัตรโดยสารนั้น ๆ หรือในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดแวะพักตั้งแต่ ๑ จุดขึ้นไป อาจจะมีการขยายระยะเวลาการใช้บัตรโดยสารดังกล่าวออกไปอีก แต่ต้องไม่มากเกินกว่าสามเดือน นับจากวันที่แสดงไว้ในใบรับรองแพทย์นั้น ๆ ในสถานการณ์ดังกล่าว สายการบินจะขยายวันตามระยะเวลาเช่นเดียวกันสำหรับการใช้งานบัตรโดยสารของบรรดาสมาชิกอื่น ๆ ของสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกันของผู้โดยสาร (immediate family) ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางติดตามผู้โดยสารไปด้วย

๓.๒.๔ ในเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารเสียชีวิตเกิดขึ้นในช่วงการเดินทาง ระยะเวลาการใช้งานบัตรโดยสารสำหรับบุคคลที่เดินทางติดตามผู้โดยสารอาจจะได้รับการขยายออก โดยยกเว้นส่วนข้อกำหนดระยะเวลาการพักที่ต่ำที่สุด หรือขยายระยะเวลาการใช้งานบัตรโดยออกสารออก และในกรณีที่เป็นการเสียชีวิตของสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกัน (immediate family) ของผู้โดยสารที่ได้เริ่มต้นใช้งานบัตรโดยสารในการเดินทาง กำหนดการใช้งานบัตรโดยสารของผู้โดยสาร และส่วนของสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกัน (immediate family) ที่เดินทางติดตามผู้โดยสารนั้น ๆ อาจจะได้รับการขยายออกเช่นกัน การดำเนินการขยายเวลาออกไปดังกล่าวจะกระทำหลักจากที่มีการแสดงใบมรณบัตร ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการใช้บัตรโดยสารดังกล่าวต้องไม่มากเกินกว่าสี่สิบห้า (๔๕) วัน นับจากวันที่แสดงการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าว

๓.๓ การใช้ และลำดับการใช้คูปอง (coupon sequence and use)

๓.๓.๑ บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารได้ซื้อนั้น ใช้สำหรับการเดินทางตามที่แสดงไว้บนบัตรโดยสาร จากสถานที่ออกเดินทางผ่านไปยังสถานที่เป็นจุดแวะพักตามข้อตกลง จนไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย โดยค่าโดยสารที่ผู้โดยสารชำระไปนั้น เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมของสายการบิน และใช้ได้กับการเดินทางตามที่แสดงไว้บนบัตรโดยสารนั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการก่อตั้งสัญญาส่วนสำคัญ ๆ ที่สายการบินมีกับผู้โดยสาร ทั้งนี้ บัตรโดยสารจะไม่เป็นกรณีพิเศษใด ๆ และจะไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการใช้คูปองข้ามลำดับ ตามที่แสดงไว้ในบัตรโดยสาร

๓.๓.๒ หากผู้โดยสารประสงค์จะขอเปลี่ยนการเดินทางใด ๆ ของผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบินล่วงหน้า ทั้งนี้ จะมีการคำนวณค่าโดยสารสำหรับการเดินทางในเส้นทางใหม่ของผู้โดยสาร และจะนำเสนอตัวเลือกให้กับผู้โดยสารสำหรับการยอมรับค่าโดยสารใหม่ หรือยังคงต้องการใช้เส้นทางเดิมตามที่ได้ออกบัตรโดยสารไว้ก่อนแล้ว โดยหากผู้โดยสารประสบเหตุสุดวิสัย ซึ่งทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารเร่งติดต่อสายการบินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสายการบินจะพยายามดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดแวะพักถัดไป หรือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของผู้โดยสาร โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการคำนวณค่าบัตรโดยสารใหม่แต่อย่างใด

๓.๓.๓ กรณีที่ผู้โดยสารประสงค์จะขอเปลี่ยนการเดินทางของผู้โดยสาร โดยที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงของสายการบิน สายการบินจะประเมินราคาที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางจริง ๆ ของผู้โดยสาร โดยที่ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้โดยสารได้ชำระไป และราคารวมทั้งหมดสำหรับการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงของผู้โดยสาร โดยที่สายการบินจะจ่ายเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสาร หากราคาใหม่นั้นน้อยกว่า หรือมิเช่นนั้น คูปองในเที่ยวบินที่ผู้โดยสารมิได้ใช้งานก็จะไม่มีมูลค่าใด ๆ เหลืออยู่เลย

๓.๓.๔ ขอเรียนให้ทราบว่า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงบางประเภทจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าโดยสาร และอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสถานที่เดินทางออก (อาทิ หากผู้โดยสารไม่ได้ใช้บัตรโดยสารในการบินขาแรก) หรือการกลับเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดราคาที่เพิ่มขึ้น ค่าโดยสารจำนวนมากจะใช้การได้ก็ตามวันที่ และสำหรับเที่ยวบินที่นำแสดงไว้ในบัตรโดยสาร และอาจจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้เลย หรืออาจจะมีการขอให้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มเติมเท่านั้น

๓.๓.๕ คูปองเที่ยวบินแต่ละขาที่อยู่ในบัตรโดยสารของผู้โดยสารจะได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการเดินทางในบริการตามชั้น และตามวัน และเที่ยวบินที่มีการสำรองที่นั่งไว้แล้ว เมื่อบัตรโดยสารฉบับที่ออกครั้งแรก โดยไม่ได้มีการสำรองที่นั่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งก็อาจจะมีการจัดการสำรองที่นั่งให้ในภายหลัง โดยให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมของสายการบิน และที่นั่งที่มีอยู่ในสายการบินที่กำหนด

๓.๓.๖ ขอเรียนให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่แสดงตัวสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินใด โดยไม่แจ้งให้สายการบินได้ทราบล่วงหน้า สายการบินอาจจะทำการยกเลิกการสำรองขากลับ หรือขาไปของผู้โดยสารออก อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารไม่ได้แจ้งให้สายการบินได้ทราบล่วงหน้า สายการบินจะไม่ทำการยกเลิกการสำรองเที่ยวบินอื่นๆของผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งไว้

๓.๔ ชื่อและที่อยู่ของยานพาหนะในการขนส่ง (name and address of carrier)

ชื่อของสายการบินอาจจะใช้เป็นชื่อย่อตามรหัสผู้ให้บริการสายการบิน (airline designator code) ของสายการบิน หรือลักษณะอื่นใด โดยแสดงไว้บนบัตรโดยสาร ส่วนที่อยู่ของสายการบิน คือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways PCL) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ประเทศไทย