เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

เงื่อนไขของสัญญาและการแจ้งเตือนสำคัญในด้านอื่น ๆ

ประกาศแจ้งเตือนฉบับนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นฐานในการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือตีความบทบัญญัติของระเบียบปฏิบัติตามอนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) หรืออนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention)

ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง หรือหยุดในประเทศอื่น นอกจากประเทศที่เดินทางออก ให้ทราบถึงสนธิสัญญาที่เรียกว่า อนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) หรือส่วนที่นำมาใช้แทนอนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention) ซึ่งหมายรวมถึง การแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าว (ระบบอนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention)) ด้วย ซึ่งสามารถนำมาใช้กับเส้นทางทั้งหมด รวมถึงส่วนใด ๆ ที่อยู่ภายในประเทศ โดยสำหรับผู้โดยสารนั้น ๆ สนธิสัญญามีการประยุกต์ใช้ รวมถึงสัญญาพิเศษเกี่ยวกับการขนส่ง ซึ่งจะบัญญัติไว้ร่วมกับข้อกำหนดด้านภาษี การบริหาร และอาจจะจำกัดความรับผิดไว้ของการขนส่งไว้

ระเบียบข้อกำหนด อีซี ฉบับที่ ๘๘๙/๒๐๐๒ กำหนดให้การขนส่งที่ใช้ในประชาคมยุโรปนำบทบัญญัติของอนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) มาใช้สร้างข้อจำกัดสำหรับบรรดาการขนส่งทั้งหมด โดยหมายรวมถึงบรรดาผู้โดยสาร และกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ที่นำส่งมาทางอากาศยาน ทั้งนี้ มีการเลือกทำกับการขนส่งต่าง ๆ ในพื้นที่นอกประชาคมยุโรป ในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร และกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ

ขอบเขตความรับผิดของผู้ขนส่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558

ณ ที่ซึ่งมีการนำอนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) มาใช้ กำหนดให้มีการจำกัดความรับผิด ดังต่อไปนี้

การดูแลจ่ายค่าชดเชยในกรณีการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ

ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินให้กับการรับผิดสำหรับกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของผู้โดยสาร สำหรับกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าไม่เกิน ๑๑๓,๑๐๐ SDRs (กรุณาดูอัตราดอกเบี้ย SDR ได้ที่ www.imf.org) ผู้ขนส่งทางอากาศยานจะไม่สามารถบอกปัดการเรียกร้องค่าชดเชยได้ โดยสำหรับจำนวนข้างต้น ผู้ขนส่งทางอากาศยานสามารถป้องกันตนเองต่อข้อเรียกร้อง โดยจะต้องพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำที่มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยมิชอบ

การขนส่งผู้โดยสารล่าช้า

การขนส่งสัมภาระล่าช้า

การถูกทำลาย การสูญหาย และความเสียหายที่เกิดกับกระเป๋าสัมภาระ

ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่มีข้อจำกัด (Limited Release Baggage Tag : LRT)

ข้อจำกัดมากยิ่งขึ้นสำหรับกระเป๋าสัมภาระ

เมื่อมีการนำอนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention) มาใช้ ให้ยังคงมีข้อจำกัดด้านการรับผิดดังต่อไปนี้ อยู่ด้วย

ค่าชดเชยในกรณีการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ

การขนส่งผู้โดยสารล่าช้า

การขนส่งสัมภาระล่าช้า

การถูกทำลาย การสูญหาย และความเสียหายที่เกิดกับกระเป๋าสัมภาระ

ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่มีข้อจำกัด (Limited Release Baggage Tag : LRT)

ข้อจำกัดมากยิ่งขึ้นสำหรับกระเป๋าสัมภาระ