เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๙.๑ การกำหนดตาราง

๙.๑.๑ ระยะเวลาของเที่ยวบินที่นำเสนอไว้ในตารางเที่ยวบิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่จัดทำเผยแพร่ และวันที่ผู้โดยสารเดินทางจริง เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน โดยที่สายการบินจะไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวให้กับผู้โดยสาร และไม่ทำให้เกิดลักษณะใด ๆ ในเชิงสัญญาของผู้โดยสารกับสายการบินทั้งสิ้น

๙.๑.๒ ก่อนที่สายการบินจะยอมรับการสำรองบัตรโดยสารของผู้โดยสาร สายการบินจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงตารางเที่ยวบินที่ใช้อยู่ ณ เวลานั้น ๆ และจะแสดงไว้ในบัตรโดยสารของผู้โดยสาร โดยหากเป็นไปได้ สายการบินอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินตามที่กำหนด และเป็นเที่ยวบินตามที่แสดงไว้ในบัตรโดยสารของผู้โดยสารที่ออกไว้ก่อนแล้ว หากผู้โดยสารได้ให้ข้อมูลการติดต่อกลับไว้กับสายการบิน สายการบินจะพยายามแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยหากเป็นช่วงหลังจากที่ผู้โดยสารได้ซื้อบัตรโดยสารของผู้โดยสารแล้ว สายการบินได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตารางเที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารไม่สามารถยอมรับได้ และสายการบินไม่สามารถจัดหาเที่ยวบินอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้โดยสารยอมรับได้ ผู้โดยสารสามารถของรับเงินคืนได้ตามข้อ ๑๐.๒

๙.๒ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ความล่าช้า และอื่น ๆ

๙.๒.๑ สายการบิน จะดำเนินมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและสัมภาระของผู้โดยสาร หากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของสยาการบิน สายการบิน จะจัดเที่ยวบินอื่นหรือการขนส่งทางอื่นให้กับผู้โดยสาร

๙.๒.๒ หากสายการบินทำการยกเลิกเที่ยวบิน หรือไม่สามารถทำการบินอันเหตุเนื่องจากตารางบิน หรือไม่สามารถลงจอด ณ จุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร หรือการเข้าจอดแวะพักตามจุดหมายปลายทาง หรือเป็นเหตุให้ผู้โดยสารต้องพลาดการต่อเที่ยวบิน ซึ่งการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารได้รับการยืนยันแล้ว สายการบินจะดำเนินการ ตามทางเลือกที่ผู้โดยสารเห็นชอบ ดังนี้ (เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในอนุสัญญา)

๙.๒.๒.๑ สายการบินจะนำส่งผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้เร็วที่สุดตามตารางบินที่มีอยู่ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม และหากจำเป็น สายการบินจะขยายเวลาในการใช้บัตรโดยสารของผู้โดยสาร หรือ

๙.๒.๒.๒ หากเป็นไปได้สายการบินจะนำส่งผู้โดยสาร โดยการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่แสดงไว้ในบัตรโดยสารของผู้โดยสาร โดยสายการบิน หรือการบริการของสายการบินอื่น ๆ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ตามที่เห็นพ้องร่วมกัน และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ หากราคาของค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนไปนั้น น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้โดยสารได้ชำระไปแล้ว สายการบินจะคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้โดยสาร หรือ

๙.๒.๒.๓ สายการบินจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารให้กับผู้โดยสาร โดยเป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ ๑๐.๒

๙.๒.๓ หากมีเหตุการณ์อันเกิดตามข้อ ๙.๒.๒ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในอนุสัญญา หากเป็นเหตุการณ์ตามข้อ ๙.๒.๒.๑ ถึงข้อ ๙.๒.๒.๓ ผู้โดยสารจะได้รับการเยียวยาตามที่ระบุไว้ และถือว่าสายการบินจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้โดยสารอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดของสายการบิน จะเป็นไปตาม พ.ร.บ. การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558

๙.๒.๔ หากสายการบินไม่สามารถจัดหาที่นั่งตามที่ยืนยันให้ก่อนหน้านี้ได้ สายการบินจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นโดยสารเที่ยวบินดังกล่าว โดยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นโดยสารในอากาศยาน