เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

แผนสำรองของบางกอกแอร์เวย์สำหรับกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ (Lengthy Tarmac Delays)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ที่เดินทางออกจาก หรือเดินทางเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศจีน กำหนดให้มีแผนสำรอง ดังต่อไปนี้

  1. ช่วงการเริ่มต้น ๓๐ นาที ก่อนถึงกำหนดการออกเดินทางของอากาศยานตามตารางการเดินทาง และในทุก ๆ สามสิบนาทีหลังจากนั้น : กำหนดให้มีการแจ้งข้อมูลสำหรับผู้โดยสารที่ล่าช้า เกี่ยวกับเหตุผลของความล่าช้า และสถานะของความล่าช้า หากมีข้อมูลดังกล่าว
  2. กรณีที่มีความล่าช้า เกินกว่า ๒ ชั่วโมง (โดยรวม ๒ ชั่วโมง) : กำหนดให้ดำเนินการจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร
  3. กรณีที่มีความล่าช้า เกินกว่า ๓ ชั่วโมง (โดยรวม ๓ ชั่งโมง) และยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่อากาศยานจะขึ้นบินได้อย่างแท้จริง : กำหนดให้มีการนำผู้โดยสารออกจากอากาศยาน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย และความมั่นคงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
  4. ควรมีการดูแลให้ใช้งานห้องสุขาต่าง ๆ ในอากาศยานได้ ในขณะที่อากาศยานยังอยู่ระหว่างการรอเนื่องจากความล่าช้าต่าง ๆ
  5. ควรมีการดูแลด้านการแพทย์อย่างเพียงพอ ในกรณีที่มีความจำเป็น ในขณะที่อากาศยานยังอยู่ระหว่างการรอเนื่องจากความล่าช้าต่าง ๆ

ในกรณีเหตุการณ์ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ หน่วยงานที่ดูแลทั้งในท่าอากาศยาน และภาคพื้นดินต่าง ๆ จะต้องให้การสนับสนุน และการช่วยเหลือต่าง ๆ กับอากาศยาน ในงานบริการที่หน่วย ๆ นั้นเกี่ยวข้อง