เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

ในขณะที่ผู้โดยสารอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ ขอให้พิจารณา และรับทราบว่า

คำว่า “เรา (we)” “ของสายการบิน (our)” และ “พวกสายการบิน (us)” ให้หมายถึงบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)

คำว่า “ผู้โดยสาร/ท่าน (you)” “ของผู้โดยสาร/ของท่าน (yourself)” และ “ผู้โดยสาร” ให้หมายถึงบุคคลใด ๆ เว้นแต่บรรดาพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) ซึ่งได้โดยสาร หรือมีการโดยสารกับอากาศยานโดยเป็นไปตามบัตรโดยสารที่มีอยู่

“สถานที่หยุดจอดตามที่ตกลง (agreed stopping places)” ให้หมายถึง สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น เว้นแต่สถานที่ซึ่งเป็นจุดที่ออกเดินทาง และสถานที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง ตามที่กำหนดไว้ในบัตรโดยสาร หรือแสดงไว้ในตารางกำหนดการเดินทางของสายการบิน ตามที่เป็นสถานที่หยุดจอดตามที่กำหนดไว้ในเส้นทางของผู้โดยสาร

“รหัสผู้ให้บริการสายการบิน (airline designator code)” หมายถึง รหัสสองตัว หรือตัวอักษรสามตัวซึ่งกำหนดลักษณะเฉพาะของการขนส่งทางอากาศยาน

“ตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent)” หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้โดยสาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสายการบิน ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกสายการบิน ในการจำหน่ายการบริการขนส่งทางอากาศยานตามงานบริการของสายการบิน

“กระเป๋าสัมภาระ (baggage)” หมายถึง ทรัพย์สิน/ข้าวของส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่มีการนำ/พกพาติดตัวไปกับผู้โดยสารด้วย โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสาร เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยประกอบด้วยกระเป๋าสัมภาระที่ไม่ผ่านและผ่านระบบการตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน

“บัตรแสดงการตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (baggage check)” หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารนั้น ๆ ที่แสดงเกี่ยวกับการขนส่งกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่ผ่านระบบการตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน

“ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ (baggage identification tag)” หมายถึง เอกสารที่ออกให้เป็นการเฉพาะเพื่อสำแดงกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่ผ่านระบบการตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน

“การขนส่ง (carrier)” หมายถึง การขนส่งทางอากาศยานที่นอกเหนือจากของพวกสายการบินเอง โดยจะมีการแสดงรหัสผู้ให้บริการสายการบิน (airline designator code) ปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารหรือบัตรโดยสารร่วม (conjunction ticket) ของผู้โดยสาร

“กระเป๋าที่ผ่านการตรวจสอบและเก็บเข้าห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระของอากาศยาน (checked baggage)” หมายถึง กระเป๋าสัมภาระซึ่งสายการบินรับมาดูแล และเป็นไปตามที่สายการบินได้ออกป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ (baggage identification tag) ให้

“กำหนดการปิดการแจ้งตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (check-in deadline)” หมายถึง กำหนดระยะเวลาที่แสดงไว้โดยสายการบิน โดยที่ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนการแจ้งตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (check-in) ภายในกำหนด พร้อมกับขอรับบัตรแสดงตัวบุคคลสำหรับการโดยสารอากาศยาน (boarding pass)

“บัตรโดยสารร่วม (conjunction ticket)” หมายถึง บัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับผู้โดยสาร โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับบัตรโดยสารอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเดินทางและเป็นลักษณะของสัญญาร่วมของการขนส่งเดินทางครั้งนั้น ๆ

“อนุสัญญา (convention)” หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามซึ่งมีการนำตราสารดังต่อไปนี้มาปรับใช้

  • อนุสัญญาสำหรับการกำหนดลักษณะร่วมของกฎระเบียบอย่างชัดเจนที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน (the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air) ซึ่งลงนาม ณ กรุงวอซอร์ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๒ (ซึ่งต่อไปในนี้จะเรียกว่า อนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention))
  • อนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention) ตามที่แก้ไข ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๙๘
  • อนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention) ตามที่แก้ไข โดยพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) ฉบับที่ ๑ ณ เมืองมอนทรีออล (ปี ๒๕๑๘)
  • อนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention) ตามที่แก้ไข ณ กรุงเฮก และพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) ฉบับที่ ๒ ณ เมืองมอนทรีออล (ปี ๒๕๑๘)
  • อนุสัญญาวอซอร์ (Warsaw Convention) ตามที่แก้ไข ณ กรุงเฮก และพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) ฉบับที่ ๔ ณ เมืองมอนทรีออล (ปี ๒๕๑๘)
  • อนุสัญญาเสริมกัวดาลาจารา (the Guadalajara supplementary Convention) (ปี ๒๕๐๔)
  • อนุสัญามอนทรีออล (Montreal Convention) (ปี ๒๕๔๒)

“คูปอง (coupon)” หมายถึง ทั้งคูปองที่มีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และคูปองแบบกระดาษของสายการบิน โดยทั้งสองลักษณะจะแสดงชื่อของผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินที่กำหนดเป็นข้อมูลเฉพาะ

“ความเสียหาย (damage)” หมายถึง การเสียชีวิต การเกิดบาดแผล หรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร ความสูญเสียที่เกิดการสูญหายเฉพาะส่วน การโจรกรรม หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาจาก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง หรือการบริการอื่น ๆ เฉพาะที่เป็นผลจากการดำเนินการของสายการบิน

“วัน (days)” หมายถึง จำนวนวันตามปฏิทิน โดยหมายรวมถึง บรรดาวันต่าง ๆ ทั้งเจ็ดวันในสัปดาห์ ซึ่งนำเสนอไว้ เพื่อเป็นเป็นการแจ้งเตือน ทั้งนี้ไม่นับรวมวันที่มีการส่งการแจ้งเตือนดังกล่าวออกไป และนำเสนอไว้เพื่อการกำหนดระยะเวลาสำหรับการใช้งานบัตรโดยสาร โดยไม่นับรวมวันที่ออกบัตรโดยสารหรือการเริ่มต้นการบิน

“คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (electronic coupon)” หมายถึง คูปองที่มีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ของสายการบิน หรือเอกสารแสดงมูลค่าอื่น ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล (database) ของสายการบิน

“บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic ticket)” หมายถึง บัตรแสดงเส้นทางการบิน (itinerary)/ใบเสร็จ (receipt) ที่ออกโดยสายการบิน หรือผู้ที่กระทำการแทนสายการบิน ในลักษณะของคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (electronic coupon) และเอกสารแสดงตัวบุคคลสำหรับการโดยสารอากาศยาน (boarding document)

“คูปองสายการบิน (flight coupon)” หมายถึง ส่วนใด ๆ ของบัตรโดยสารที่แสดงข้อความในลักษณะ “ส่วนที่ดีสำหรับการเดินทาง (good for passage)” หรือในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic ticket) คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (electronic coupon) และสิ่งใด ๆ ที่แสดงสถานที่เฉพาะระหว่างที่ผู้โดยสารทรงสิทธิ์ในการถือครอง

“เหตุสุดวิสัย (force majeure)” หมายถึง ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ปกติ และไม่อาจคาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า โดยอยู่เหนือการควบคุมของผู้โดยสาร ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ตามมาของเหตุดังกล่าว แม้แต่จะมีความพยายามดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม

“บัตรแสดงเส้นทางการบิน (itinerary)/ใบเสร็จ (receipt)” หมายถึง เอกสารหนึ่งใด หรือเอกสารใด ๆ ที่สายการบินออกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางตามลักษณะของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic ticket) ซึ่งแสดงชื่อของผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน และคำประกาศแจ้งเตือนต่าง ๆ

“คำประกาศแจ้งเตือนตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องโดยการอ้างอิง (notice of contract terms incorporated by reference)” หมายถึง ข้อความเหล่านั้นที่นำเสนอใน หรือจัดส่งพร้อมกับบัตรโดยสาร หรือบัตรแสดงเส้นทางการบิน (itinerary)/ใบเสร็จ (receipt) ของผู้โดยสาร ตามที่กำหนดเช่นนั้น และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการอ้างอิง เงื่อนไขของการขนส่ง และการประกาศแจ้งเหล่านี้

“ผู้โดยสาร (passenger)” หมายถึง บุคคลใด ๆ เว้นแต่บรรดาพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) ที่เดินทาง หรือได้รับการเดินทางบนอากาศยาน ตามที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสาร (ดูนิยาม/คำจำกัดความเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับ “ผู้โดยสาร” “ของผู้โดยสาร” และ “พวกผู้โดยสาร”)

“คูปองผู้โดยสาร (passenger coupon)” หรือ “ใบเสร็จของผู้โดยสาร (passenger receipt)” หมายถึง ส่วนใด ๆ ของบัตรโดยสารที่ออกให้โดยสายการบิน หรือผู้กระทำการแทนสายการบิน ซึ่งมีการกำหนดแจ้ง และเป็นไปเพื่อการใช้งานสูงสุดในส่วนที่เกี่ยวกับผู้โดยสาร

“หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (special drawing rights)” คือ หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

“จุดที่พักจอด (stopover)” หมายถึง จุดที่พักจอดตามที่กำหนดไว้ในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเป็นจุดระหว่างสถานที่ออกเดินทาง และสถานที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง

“อัตราค่าบริการ (tariff)” หมายถึง มูลค่าค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ และ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการขนส่งของสายการบินที่นำเสนอ ตามที่มีการกำหนดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนาจตามความเหมาะสม โดยมีการประกาศแจ้งโดยทั่วไป

“บัตรโดยสาร (ticket)” หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่แสดงถึง “บัตรโดยสารของผู้โดยสาร (passenger ticket) และบัตรแสดงการตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (baggage check)” หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic ticket) ในแต่ละกรณีที่ออกให้โดยสายการบิน หรือผู้กระทำการแทนสายการบิน และรวมถึงเงื่อนไขของสัญญา การประกาศแจ้ง ตลอดจนคูปองต่าง ๆ

“กระเป๋าสัมภาระที่มิได้ผ่านการตรวจสอบและแจ้งการจัดเก็บในห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (unchecked baggage)” หมายถึง กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร นอกเหนือจากกระเป๋าสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบและแจ้งการจัดเก็บในห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (checked baggage)