เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๗.๑ สิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง

ในการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามการพิจารณาไตร่ตรองของสายการบินอย่างมีเหตุและผลแล้ว สายการบินอาจจะขอปฏิเสธที่จะให้ผู้โดยสารขึ้นโดยสารในอากาศยาน หรือนำกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขึ้นอากาศยาน หากสายการบินได้แจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า สายการบินจะไม่ดำเนินการในเวลาใด ๆ หลังจากที่วันที่ได้นำส่งใบแจ้งดังกล่าวให้กับผู้โดยสารเกี่ยวกับเที่ยวบินของผู้โดยสารแล้ว ผู้โดยสารสามารถเรียกรับเงินคืนได้ ทั้งนี้ สายการบินอาจจะขอปฏิเสธที่จะให้ผู้โดยสารขึ้นโดยสารในอากาศยาน หรือนำกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขึ้นอากาศยาน หากพบว่า มีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดเกิดขึ้น หรือสายการบินมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เกิดขึ้นจาก

๗.๑.๑ การดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗.๑.๒ การที่จะให้ผู้โดยสารขึ้นโดยสารในอากาศยาน หรือการนำกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขึ้นอากาศยานอาจจะทำให้เกิดอันตราย หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขภาพ หรือผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะการก่อกวน สร้างความรำคาญ หรือความไม่สบายกับผู้โดยสาร หรือบรรดาพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) อาทิ ผลไม้ หรือสัมภาระต่าง ๆ ที่มีกลิ่นรุนแรง ทั้งนี้ สายการบินของบางกอกแอร์เวย์เป็นสายการบินปลอดบุหรี่ นอกจากนั้น ไม่อนุญาตให้นำ “บุหรี่ไฟฟ้า” มาใช้ รวมถึงการสูบบุหรี่บนอากาศยานต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยสายการบินร่วม หรือพันธมิตรของบางกอกแอร์เวย์ด้วย 

๗.๑.๓ สภาพร่างกาย และจิตใจของผู้โดยสาร รวมถึงลักษณะความบกพร่อง หรือความไม่ปกติที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ หรือการใช้สารเสพติดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงต่อตัวผู้โดยสารเอง ผู้โดยสาร บรรดาพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) หรือต่อทรัพย์สินต่าง ๆ

๗.๑.๔ กรณีที่ผู้โดยสารมีพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมในสายการบินก่อนหน้านั้น และสายการบินยังมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า ผู้โดยสารอาจจะกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดขึ้นอีก

๗.๑.๕ ผู้โดยสารปฏิเสธที่จะนำส่ง หรือให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบด้านความมั่นคงต่าง ๆ

๗.๑.๖ ผู้โดยสารมิได้ชำระค่าบัตรโดยสาร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗.๑.๗ ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบการเดินทางที่ถูกต้อง ชัดเจน สำหรับการเดินทางผ่าน (transit) ของผู้โดยสาร หรือการเดินทางเข้าประเทศที่ผู้โดยสารมิได้มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง การฉีกทำลายเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน หรือการปฏิเสธการแสดงเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารให้กับพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) ต่อการเรียกรับ เมื่อมีการแจ้งความประสงค์

๗.๑.๘ ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสารเครื่องบินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจจะเป็นการจำหน่ายจากส่วนใด ๆ นอกเหนือจากสายการบิน หรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน หรือเป็นบัตรโดยสารที่มีผู้แจ้งว่าสูญหาย หรือถูกขโมย ซึ่งถือเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถพิสูจน์ หรือยืนยันได้ว่า ผู้โดยสารเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารนั้น ๆ

๗.๑.๙ ผู้โดยสารไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓.๓ ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ และลำดับการใช้คูปอง หรือผู้โดยสารนำบัตรโดยสารที่มีการออก หรือการเปลี่ยนแปลงในทางหนึ่งทางใด นอกเหนือจากที่เป็นการดำเนินการโดยสายการบิน หรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน หรือกรณีที่เป็นบัตรโดยสารที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย

๗.๑.๑๐ ผู้โดยสารไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงได้

๗.๒ การช่วยเหลือพิเศษ

การยอมรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วย[1] (unaccompanied children)ผู้โดยสารที่ไร้ความสามารถช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้โดยสารตั้งครรภ์ บุคคลในภาวะป่วยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ที่ได้ดำเนินการแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางจะได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของสายการบิน ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและได้แจ้งให้กับทางสายการบินทราบถึงความต้องการพิเศษตั้งแต่จองบัตรโดยสาร และได้รับการยอมรับจากสายการบิน จะไม่ถูกปฏิเสธการเดินทางด้วยเหตุแห่งความทุพพลภาพหรือการต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

 

[1] ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วย (unaccompanied children) มีอายุระหว่าง 6 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์