เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๑๑.๑ บททั่วไป

ในกรณีที่เป็นความเห็นอย่างมีเหตุผลของสายการบิน สายการบินขอดำเนินการต่าง ๆ กับผู้โดยสารบนอากาศยาน ในลักษณะที่เป็นการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่ออากาศยาน หรือต่อบุคคล หรือต่อทรัพย์สินที่อยู่บนอากาศยาน หรือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) หรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อแนะนำของพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติดต่าง ๆ หรือการมีพฤติกรรมที่สร้างความรำคาญ การก่อกวน การสร้างความเสียหาย หรือการทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้โดยสาร หรือพนักงานบริการบนอากาศยาน (ลูกเรือ) สายการบินอาจจะดำเนินมาตรการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเป็นความจำเป็นในการป้องปรามพฤติการณ์การกระทำนั้น ๆ รวมถึงการระงับยับยั้งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมานำตัวผู้โดยสารออกจากอากาศยาน และการปฏิเสธการเดินทางต่อบนอากาศยาน ณ จุดใด ๆ และอาจจะมีการดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ตามการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางบนอากาศยาน

๑๑.๒ การชำระค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลง

หากเป็นผลมาจากการดำเนินการของผู้โดยสารในส่วนที่บัญญัติไว้ในข้อที่ ๑๑.๑ ตามที่สายการบินได้พิจารณาตัดสิน โดยหลังจากการพิจารณาอย่างถ่องแท้และโดยเหตุผลของสายการบินแล้ว อาจจะกำหนดให้อากาศยานนั้น ๆ บินกลับในเส้นทางเดิมเพื่อให้นำส่งผู้โดยสารออกจากอากาศยาน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการบินกลับในครั้งนั้น ๆ

๑๑.๓ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อความปลอดภัย สายการบินอาจจะห้ามหรือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ระหว่างที่มีการเดินทางบนอากาศยาน โดยหมายรวมถึง แต่มิได้จำกัดเฉพาะกับ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา เครื่องวิทยุแบบพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องส่งสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงเครื่องเล่นที่ควบคุมโดยสัญญาณวิทยุ และเครื่องมือวิทยุสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง และเครื่องกระตุ้นหัวใจยังคงใช้ได้ตามปกติ