เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๑๒.๑ หากสายการบินมีการดำเนินการใด ๆ สำหรับผู้โดยสาร โดยเป็นการบริการที่นำเสนอจากบุคคลฝ่ายที่สาม นอกเหนือจากที่การบริการทั่วไปตามการขนส่งทางอากาศยาน หรือหากสายการบินได้ออกบัตรโดยสาร หรือคูปองพิเศษเกี่ยวกับการเดินทาง หรือการบริการต่าง ๆ (นอกเหนือจากที่การบริการทั่วไปตามการขนส่งทางอากาศยาน) ตามที่นำเสนอจากบุคคลฝ่ายที่สาม อาทิ การสำรองโรงแรมที่พัก หรือการเช่ารถยนต์ต่าง ๆ โดยการดำเนินการนั้น ๆ สายการบินดำเนินการในฐานะของผู้แทนของผู้โดยสารเท่านั้น ให้นำเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลฝ่ายที่สามมาบังคับใช้

๑๒.๒ หากจะให้สายการบินจัดหาบริการขนส่งรูปแบบอื่นๆ (เช่น ทางถนน ทางน้ำ เป็นต้น) ให้กับผู้โดยสาร อาจมีการนำเงื่อนไขอื่น ๆ มาใช้กับการบริการดังกล่าว โดยเงื่อนไขดังกล่าว ทางสายการบินจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับการร้องขอ