เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๒.๑ บททั่วไป

เว้นแต่มีการบัญญัติไว้ในข้อ ๒.๒ ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕ ให้นำเงื่อนไขของการขนส่งของสายการบินมาใช้เพียงกับเที่ยวบินเหล่านั้น หรือขาเที่ยวบิน ซึ่งมีชื่อหรือรหัสผู้ให้บริการสายการบิน (airline designator code) ของสายการบินแสดงไว้ที่ช่องอากาศยานที่ปรากฏในบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน หรือขาเที่ยวบินดังกล่าว

๒.๒ การดำเนินการหลัก

หากอากาศยานดำเนินการตามข้อตกลงของธรรมนูญหลัก ให้นำเงื่อนไขของการขนส่งเหล่านี้ มาใช้เพียงกับลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการอ้างอิง หรือเป็นการดำเนินการอื่นใด ในข้อตกลงของธรรมนูญหลักหรือตามบัตรโดยสาร

๒.๓ การใช้รหัสร่วม

ในการบริการใด ๆ ที่สายการบินสามารถจัดการได้ร่วมกับอากาศยานอื่น ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “การใช้รหัสร่วม (code shares)” ซึ่งนี่หมายถึง แม้ว่าผู้โดยสารจะได้ทำการสำรองไว้กับสายการบิน และได้ถือบัตรโดยสารซึ่งมีชื่อหรือรหัสผู้ให้บริการสายการบิน (airline designator code) ของสายการบินไว้ในชื่อของอากาศยาน ก็อาจจะให้อากาศยานของผู้ให้บริการสายการบินอื่น ๆ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยหากมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ สายการบินจะนำเรียนให้ผู้โดยสารได้ทราบถึงผู้ให้บริการสายการบินที่ดำเนินการเที่ยวบินและอากาศยานนั้น ๆ ในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารทำการสำรองบัตรโดยสารดังกล่าว

๒.๔ กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า

ให้นำเงื่อนไขของการขนส่งเหล่านี้มาใช้เป็นการทั่วไป เว้นแต่บทบัญญัติที่มีอยู่มิได้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมของสายการบิน หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหตุการณ์นั้น ๆ ถือเอาค่าธรรมเนียม และกฎหมายนั้น ๆ มาใช้เป็นสำคัญ

หากมีบทบัญญัติใด ๆ ในเงื่อนไขของการขนส่งเหล่านี้ที่ไม่สอดคล้อง หรือถูกต้องตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าบทบัญญัติในข้ออื่น ๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อยู่

๒.๕ เงื่อนไขที่มีอำนาจเหนือกว่าระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

เว้นแต่มีการบัญญัติไว้ในเงื่อนไขของการขนส่งเหล่านี้ ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขของการขนส่งเหล่านี้ กับบรรดาระเบียบข้อบังคับอื่นใด สายการบินอาจจะดำเนินการในลักษณะเฉพาะใด ๆ โดยที่ยังคงนำเงื่อนไขของการขนส่งเหล่านี้มาปรับใช้ได้ตามปกติ