เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๔.๑ ค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสารจะคิดจากผู้ให้บริการสายการบินโดยเริ่มต้นคำนวณจากท่าอากาศยานที่เป็นจุดเริ่มต้น ไปยังท่าอากาศยานที่เป็นจุดหมายปลายทาง เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยอัตราค่าโดยสารจะไม่ครอบคลุมการบริการขนส่งภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยานต่าง ๆ และระหว่างท่าอากาศยานต่าง ๆ ไปยังชานชลาที่อยู่ในเมือง ทั้งนี้ การคำนวณอัตราค่าโดยสารของผู้โดยสารจะเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมของสายการบิน ที่มีผลตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสารของผู้โดยสารสำหรับการเดินทางในวันที่กำหนด และตามตารางกำหนดการเดินทางที่แสดงไว้ โดยหากผู้โดยสารประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการเดินทาง หรือวันที่เดินทาง ในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อค่าบัตรโดยสารที่ได้ชำระไปก่อนหน้านี้แล้ว

๔.๒ ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆ

ในส่วนของภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่รัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือตามที่ผู้ดูแลท่าอากาศยาน กำหนด โดยให้ถือเป็นส่วนที่ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบชำระ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารของผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะได้ทราบถึงจำนวนภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะแสดงรายการแยกออกไว้ในบัตรโดยสาร ทั้งนี้ในส่วนของภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเดินทาง และจะกำหนดชัด ณ วันที่มีการออกบัตรโดยสาร โดยหากมีการปรับภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ก็จะแสดงไว้ในบัตรโดยสาร ซึ่งแน่นอนว่า เป็นส่วนที่ผู้โดยสารจะต้องชำระ เช่นเดียวกัน หากมีการกำหนดจำนวนภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใหม่ แม้แต่ภายหลังจากที่มีการออกบัตรโดยสารนั้น ๆ แล้วก็ตาม ผู้โดยสารก็ยังต้องเป็นผู้ชำระด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน หากมีการยกเลิก หรือลดจำนวนภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไว้กับสายการบิน ณ เวลาที่มีการออกบัตรโดยสารแล้ว และไม่ได้มีผลผูกพันใด ๆ กับผู้โดยสารอีกต่อไป หรือหากเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารก็จะสามารถเรียกร้องขอรับเงินคืนได้ด้วยเช่นกัน

๔.๓ สกุลเงิน

ค่าบัตรโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ชำระในสกุลเงินของประเทศที่มีการออกบัตรโดยสารนั้น ๆ เว้นแต่ สายการบินหรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบินกำหนดให้มีการชำระโดยสกุลเงินอื่น ๆ ณ ช่วงเวลา หรือก่อนกำหนดการชำระเงิน (เนื่องจากไม่สามารถกลับค่าเงินเป็นสกุลเงินในระดับท้องถิ่น) โดยสายการบินอาจจะพิจารณา ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินอื่น ๆ

๔.๔ ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้โดยสารไม่แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องโดยสาร (no show fee)

กรณีที่ผู้โดยสารไม่แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องโดยสารกำหนดให้ต้องเสียค่าปรับ (การลงโทษ) ตามฐานค่าบัตรโดยสาร และถือเป็นส่วนของค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถขอ โดยมีสนนราคาตามชั้นต่าง ๆ ดังนี้
ชั้นประหยัด : P, R, B, B, V, Q
ชั้นประหยัดพิเศษ (premium economy) : E
ชั้นธุรกิจ : J

การกำหนดมาตรการลงโทษ (ค่าปรับ) ของบัตรโดยสารภายในประเทศ TH:

การเปลี่ยนแปลง หรือการขอยกเลิกการสำรองบัตรโดยสารที่ทำหลังจากที่มีการใช้บัตรโดยสารขาออกเดิม ให้ถือเป็นกรณีผู้โดยสารไม่แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องโดยสาร ซึ่งกำหนดให้ต้องเสียค่าปรับ (การลงโทษ) จำนวน ๕๐๐ บาทสำหรับชั้นประหยัด และจำนวน ๑,๐๐๐ บาท สำหรับชั้นประหยัดพิเศษ (premium economy) และชั้นธุรกิจ

การกำหนดมาตรการลงโทษ (ค่าปรับ) ของบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ORG TH:

การเปลี่ยนแปลง หรือการขอยกเลิกการสำรองบัตรโดยสารที่ทำหลังจากที่มีการใช้บัตรโดยสารขาออกเดิม ให้ถือเป็นกรณีผู้โดยสารไม่แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องโดยสาร ซึ่งกำหนดให้ต้องเสียค่าปรับ (การลงโทษ) จำนวน ๑,๐๐๐ บาทสำหรับชั้นประหยัด และจำนวน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับชั้นประหยัดพิเศษ (premium economy) และชั้นธุรกิจ

การกำหนดมาตรการลงโทษ (ค่าปรับ) ของบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ORG KH:

การเปลี่ยนแปลง หรือการขอยกเลิกการสำรองบัตรโดยสารที่ทำหลังจากที่มีการใช้บัตรโดยสารขาออกเดิม ให้ถือเป็นกรณีผู้โดยสารไม่แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องโดยสาร ซึ่งกำหนดให้ต้องเสียค่าปรับ (การลงโทษ) จำนวน ๓๐เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

อัตราค่าโดยสารที่ได้รับการยกเว้น

  • ผู้ถือบัตร FFP Resident Card (Samui Resident, Trat Privilege, Sukhothai Privilege)
  • อัตราค่าโดยสารกลุ่มบริษัท และข้าราชการ (Corporate Fare and Government Fare)
  • อัตราค่าโดยสารจากการใช้รหัสร่วมของการสายการบินผู้ให้บริการ (Code Share Fare)

บรรดาค่าโดยสารทั้งหมดข้างต้น จะเริ่มเรียกเก็บค่าปรับ (การลงโทษ) สำหรับกรณีผู้โดยสารไม่แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องโดยสาร โดยอัตโนมัติ สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป