เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๖.๑ การกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอินในแต่ทุก ๆ ท่าอากาศยานมีความแตกต่างกัน โดยสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารทำการแจ้งเตือนตนเองถึงระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอินดังกล่าว เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ขอให้ผู้โดยสารสำรองเวลาไว้ล่วงหน้าพอสมควรก่อนถึงเวลาการเดินทาง เพื่อให้เป็นการดำเนินการทันตามกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอิน ทั้งนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองของผู้โดยสาร หากพบว่า ผู้โดยสารมิได้ปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอิน สายการบินหรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน จะแจ้งเวลากำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอินสำหรับการเดินทางขาแรกที่ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินของสายการบิน ในส่วนของเที่ยวบินถัด ๆ ไปตามการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะต้องแจ้งเตือนกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอินด้วยตนเอง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช็คอินของเที่ยวบินของสายการบินดูได้จากตารางเวลาบินของสายการบิน หรือสายการบินหรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน อาจจะนำเรียนให้ผู้โดยสารทราบ

๖.๒ ผู้โดยสารจะต้องเข้าถึง และอยู่ในบริเวณประตูทางออกสำหรับการขึ้นอากาศยาน ไม่เกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่สายการบินกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในช่วงที่ดำเนินการเช็คอิน

๖.๓ สายการบินอาจจะขอยกเลิกที่นั่งซึ่งทำการสำรองไว้ให้กับผู้โดยสาร หากผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงและอยู่ในบริเวณประตูทางออกสำหรับการขึ้นอากาศยานตามระยะเวลาที่สายการบินกำหนดไว้ได้

๖.๔ สายการบินจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อผู้โดยสาร ในกรณีที่มีความสูญเสีย หรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดจากผู้โดยสาร ซึ่งไม่ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติในข้อนี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรโดยสารนั้น