เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

การขนส่งที่ดำเนินการโดยสายการบิน และผู้ให้บริการการขนส่งอื่น ๆ ภายในลักษณะของบัตรโดยสารใบเดียว หรือบัตรโดยสารร่วม (conjunction ticket) ให้ถือเป็นการดำเนินการเดียวกัน ตามเป้าหมายของอนุสัญญา อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารดูรายละเอียดในข้อที่ ๑๕.๑.๒ (ข) เป็นหลัก