เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๕.๑ ข้อกำหนดในการสำรอง

๕.๑.๑ สายการบิน หรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบินจะบันทึกการสำรองบัตรโดยสารของผู้โดยสาร โดยเป็นไปตามการแจ้งความประสงค์ ที่สายการบินจะจัดส่งรายการยืนยันการสำรองบัตรโดยสารของผู้โดยสาร โดยนำส่งเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้กับผู้โดยสาร

๕.๑.๒ การกำหนดค่าโดยสารแบบชัดเจนเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้จำกัด และแยกขาดออกจากสิทธิของผู้โดยสารในการขอเปลี่ยน หรือยกเลิกการสำรองบัตรโดยสารดังกล่าว

๕.๒ กรอบเวลาในการออกบัตรโดยสาร

หากผู้โดยสารยังมิได้ชำระค่าบัตรโดยสาร ก่อนถึงกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสารตามที่กำหนด และได้รับคำแนะนำโดยสายการบิน หรือโดยตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน สายการบินขอยกเลิกการสำรองบัตรโดยสารของผู้โดยสารออกไปได้

๕.๓ ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้โดยสารตระหนักดีว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเสนอให้กับสายการบินนั้น เป็นไปเพื่อ : การทำการสำรองบัตรโดยสาร การซื้อบัตรโดยสาร การขอรับบริการช่วยเหลือ/สนับสนุนต่าง ๆ การพัฒนาและการจัดหาการบริการ การอำนวยการด้านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการต่าง ๆ สำหรับการเดินทางเข้าเมือง และการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้โดยสารได้อนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ข้อมูลนั้น ๆ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานและตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (authorized agent) ของสายการบิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และบรรดาผู้ให้บริการการขนส่งเดินทางอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

๕.๔ การกำหนด/เลือกที่นั่ง

สายการบินจะใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดหา/กำหนดเลือกที่นั่งต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสารไว้ก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากสายการบินไม่สามารถยืนยันที่นั่งเป็นการจำเพาะให้กับผู้โดยสารได้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการจัดการ หรือดูแลการจัดการที่นั่งของผู้โดยสารได้ตลอดเวลา แม้แต่หลังจากที่มีการนำผู้โดยสารเข้าที่นั่งบนอากาศยานแล้วก็ตาม ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติการ การสร้างความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านความมั่นคงต่าง ๆ

๕.๕ การยืนยันซ้ำสำหรับการสำรอง

๕.๕.๑ สำหรับการสำรองทั้งในส่วนของขาไป หรือขากลับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นในการยืนยันซ้ำสำหรับการสำรอง ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยสายการบินขอเรียนให้ผู้โดยสารทราบถึงระยะเวลาที่สายการบินจำเป็นจะต้องได้รับการยืนยันซ้ำ พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ และสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องในการดำเนินการนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว และผู้โดยสารไม่สามารถแจ้งยืนยันซ้ำได้ สายการบินอาจจะขอยกเลิกการสำรองของผู้โดยสารทั้งในส่วนขาไป หรือขากลับ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารแจ้งให้สายการบินทราบว่า ผู้โดยสารยังประสงค์ที่จะเดินทาง และมีที่นั่งเหลือในเที่ยวบินดังกล่าว สายการบินจะขอนำการสำรองของผู้โดยสารกลับเข้าไปในระบบ และทำการเดินทางให้กับผู้โดยสาร หากไม่พบว่า มีที่นั่งเหลือในเที่ยวบินดังกล่าว สายการบินจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ในเที่ยวบินที่จะนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางถัดไป หรือในปลายทางที่ผู้โดยสารประสงค์จะทำการเดินทางนั้น ๆ

๕.๕.๒ ผู้โดยสารควรตรวจสอบการยืนยันซ้ำตามความประสงค์ของผู้โดยสาร กับบรรดาผู้ให้บริการการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร โดยในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้โดยสารจำเป็นต้องยืนยันซ้ำกับผู้ให้บริการการขนส่งตามที่มีการแสดงรหัสการให้บริการนั้น ๆ สำหรับเที่ยวบินซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรโดยสาร

๕.๖ การยกเลิกการสำรองที่เข้ามา (cancellation of onward reservations)

ขอนำเรียนให้ทราบว่า หากผู้โดยสารมิได้แสดงตัวสำหรับการเดินทางกับสายการบินใด ๆ โดยไม่ได้แจ้งให้สายการบินได้ทราบล่วงหน้า สายการบินอาจจะขอยกเลิกการสำรองทั้งในส่วนของขาไป หรือขากลับของผู้โดยสารออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารได้แจ้งให้สายการบินทราบล่วงหน้าแล้ว สายการบินจะไม่ทำการยกเลิกการสำรองเที่ยวบินถัดไปของผู้โดยสารแต่อย่างใด