เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๑๓.๑ บททั่วไป

๑๓.๑.๑ ให้ถือว่าผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดทำเอกสารสำหรับการเดินทางตามที่กำหนด พร้อมทั้งการตรวจลงตรา (วีซ่า) และสำหรับการปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งการ คำร้องหรือความประสงค์ และเอกสารประกอบการเดินทางของแต่ละประเทศ ทั้งการเดินทางออกจาก ไปยัง หรือผ่านในประเทศต่าง ๆ ของผู้โดยสาร

๑๓.๑.๒ สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ทีเป็นผลมาจากการปฏิบัติของผู้โดยสารที่ล้มเหลว หรือมิได้มีการดำเนินการเพื่อจัดเตรียม หรือขอรับเอกสารนั้น ๆ หรือการตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือการปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งการ คำร้อง หรือความประสงค์ ข้อกำหนด กฎหรือคำแนะนำต่าง ๆ

๑๓.๒ เอกสารสำหรับการเดินทาง

ก่อนที่จะออกเดินทาง ผู้โดยสารต้องนำเสนอบรรดาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าและออก สุขภาพ และอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งการ คำร้อง หรือความประสงค์ ข้อกำหนดอื่น ๆ ของบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องให้อนุญาตกับสายการบินในการรับเอา หรือเก็บรักษาข้อมูลของเอกสารนั้น ๆ ไว้หลังจากนั้น โดยที่สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง หากพบว่า ผู้โดยสารมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหลายเหล่านี้ หรือเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

๑๓.๒.๑ ข้อกำหนดเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงวีซ่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เดินทางออก ,ประเทศที่เดินทางผ่าน และประเทศปลายทาง

๑๓.๒.๒ ข้อกำหนดเอกสารการเดินทางภายในประเทศ

ผู้โดยสารต้องแสดงหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการไทยและมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอินและขณะขึ้นเครื่อง

ทารกและเด็กสัญชาติไทยสามารถแสดงหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือบัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริงได้

ผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทยจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยและมีรูปถ่าย ได้แก่

• บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ

• ใบอนุญาตทำงาน

โดยสามารถใช้ในการเดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารแสดงตน ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารแสดงตนในการเดินทางได้

๑๓.๓ การปฏิเสธการเดินทางเข้า

หากผู้โดยสารได้รับการปฏิเสธการเดินทางเข้าไปยังประเทศใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าปรับ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามที่รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ มีการประเมินและเรียกเก็บจากสายการบิน และสำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้โดยสารจากประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ สายการบินจะไม่คืนเงินค่าบัตรโดยสารที่เก็บสำหรับการเดินทางโดยอากาศยานจากจุดที่ผู้โดยสารได้รับการปฏิเสธ หรือการเข้าเมืองของผู้โดยสารถูกปฏิเสธแต่อย่างใด

๑๓.๔ ผู้โดยสารที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกักตัว และอื่น ๆ

หากมีการเรียกเก็บเงินค่าปรับ รวมถึงค่าเสียหายทางแพ่งตามที่เป็นการกำหนดบทลงโทษ หรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น โดยเหตุจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งการ คำร้อง หรือความประสงค์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางของบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการจัดหาเอกสารต่างที่กำหนด ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้กับสายการบิน ตามการเรียกร้อง เป็นไปตามจำนวนเงินที่มีชำระ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่สายการบินอาจจะนำมาพิจารณาร่วมกับจำนวนเงินที่ทีมีการชำระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามมูลค่าของการเดินทางโดยอากาศยานตามบัตรโดยสารของผู้โดยสาร ที่ยังมิได้ใช้งานจริง หรือส่วนใด ๆ ของเงินของผู้โดยสารที่สายการบินถือครองไว้

๑๓.๕ การตรวจสอบทางศุลกากร

หากจำเป็น หรือตามการร้องขอ ผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ในพิธีการด้านศุลกากร หรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ โดยสายการบินจะไม่รับผิดต่อผู้โดยสารสำหรับการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ในส่วนที่มาจากลักษณะการตรวจสอบ หรือการดำเนินการของผู้โดยสารที่มิได้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

๑๓.๖ การตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารควรให้ความร่วมมือในการนำส่งการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาล เจ้าหน้าที่สนามบิน สายการบิน หรือโดยสายการบิน