เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

การพกพาเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (พีจี)

 1. เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น หากผู้โดยสารมีความประสงค์ในการพกเข็มฉีดยาติดตัวในห้องโดยสาร สายการบินขอแนะนำ ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมและแจ้งข้อมูลแก่พนักงานบริการภาคพื้น
  • ในกรณีที่ผู้โดยสาร ต้องการพกเข็มฉีดยาติดตัวในห้องโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งานทางการแพทย์ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง โดยระบุชื่อผู้ใช้ และชื่อยาให้ชัดเจนเพื่อแสดงต่อพนักงานสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
  • บางกอกแอร์เวย์สอนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาเข็มฉีดยาในห้องโดยสารให้ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องในเที่ยวแรกจนกระทั่งเวลาที่คาดว่าผู้โดยสารได้จะได้รับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
  • ผู้โดยสารสามารถพกพาเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องได้อีกเล็กน้อยเพื่อสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเสียหรือสูญหาย
  • ในกรณีที่ผู้โดยสารพกเข็มฉีดยาเกินจำนวนที่ระบุในใบรับรองแพทย์ จะต้องเก็บไว้ภายในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดของจำนวนเข็มฉีดยาที่ขนส่ง
  • ผู้โดยสารที่จะพกเข็มฉีดยาติดตัวในห้องโดยสารต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน พร้อมแสดงเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา แสดงเข็มฉีดยาต่อพนักงานเช็คอินและที่จุดคัดกรองของสนามบิน โดยแยกเข็มฉีดยาและยา ออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ
  หมายเหตุ : สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารพร้อมที่จะแสดงใบรับรองต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 2. ผู้โดยสารสามารถพกพาเข็มปากกา , กระบอกฉีดยาที่ไม่ได้บรรจุยา , ยาที่ใช้สำหรับฉีด, ยาในกระบอกฉีดที่ถูกบรรจุล่วงหน้าและยังคงปิดผนึกได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งาน
 3. บางกอกแอร์เวย์สแนะนำให้เก็บเข็มที่ใช้สำหรับการฝังเข็มในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสนามบินท้องถิ่นบางแห่ง
 4. บางกอกแอร์เวย์สอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อินซูลินหรืออะดรีนาลีน (เช่น แบบฝัง หรือ ฉีดอัตโนมัติ หรือ อินซูลินปั๊ม) และเครื่องวัดกลูโคสในเลือด เพื่อการรักษา บนเครื่องได้ โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งาน
 5. บางกอกแอร์เวย์สไม่อนุญาตให้เก็บเข็มฉีดยาใด ๆ ในห้องนักบิน
 6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราไม่อาจสามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรักษายาของผู้โดยสารโดยการแช่เย็น (อุปกรณ์การฉีด เช่น ยา, เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา ไม่อนุญาตให้เก็บในที่เก็บน้ำแข็งของครัวอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจจัดหาถุงน้ำแข็งให้ได้เมื่อร้องขอ) ดังนั้นผู้โดยสารต้องเตรียมภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาจะต้องเก็บในที่เก็บของเหนือศีรษะเท่านั้น
 7. ผู้โดยสารสามารถดำเนินการฉีดยาในบริเวณที่นั่งด้วยตัวผู้โดยสารเองหรือโดยผู้ติดตาม โดยการใช้เข็มฉีดยานั้นไม่ควร รบกวนหรือทำให้ผู้โดยสารข้างเคียงหวาดกลัว
 8. เมื่อออกจากเครื่องบินผู้โดยสารจะต้องนำเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วและยังไม่ใช้ออกไปนอกอากาศยาน และหากประสงค์จะทิ้ง ต้องทิ้งอย่างปลอดภัยนอกอากาศยานในอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารเตรียมมา สายการบินไม่อนุญาตให้ทิ้งในเครื่องบิน

หมายเหตุ :
- สำหรับเที่ยวบินร่วม (codeshare) ที่ทำการบินโดยสายการบินพันธมิตร (เช่น เที่ยวบินที่ใช้รหัสสี่หลักรูปแบบ PG4xxx) อาจมีข้อกำหนดแตกต่างจากบางกอกแอร์เวย์ส กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์หรือติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ โดยตรง
- การนำของแหลมหรือสิ่งของมีคมขึ้นเครื่องบินจะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจผ่านความปลอดภัยของแต่ละสนามบิน และอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสายการบิน โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางเข้าออก รวมถึงกรณีผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) หรือผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) เนื่องจากนโยบายข้างต้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน