ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน

 1. สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสามารถพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนเฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศเท่านั้น
 2. ผู้โดยสารสามารถพาอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนได้ 1 กระบอก ต่อท่าน
 3. ผู้โดยสารสามารถนำเครื่องกระสุนปืนได้ไม่เกินท่านละ 5 กิโลกรัม (11 ปอนด์) โดยต้องแยกออกจากอาวุธปืนและโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 4. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนในการเดินทางไปกับเที่ยวบิน ดังนี้
  1. อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนได้รับการปลดกระสุนและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบิน
  2. อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องบรรจุในกล่องอาวุธปืนหรือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม แข็งแรง (Hard-Sided Container) ปลอดภัยต่อการขนส่ง และโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  3. ได้รับใบอนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยานจากเจ้าหน้าที่สนามบินต้นทาง
 5. ในการขอใบอนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยาน ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนามบิน และจัดเตรียมเอกสารและกล่องอาวุธปืน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินขณะเช็คอิน และต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน ดังนี้
  1. ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฉบับจริงที่ยังมีอายุใช้ได้ในวันเดินทาง และมีชื่อ-สกุล ที่ระบุในใบอนุญาตตรงกับชื่อ-สกุล ของผู้ขออนุญาต ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด ตัวอย่างเช่น
   • ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.12) ทั่วราชอาณาจักร
   • ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.4)
   • ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.3) ตอน 2 หรือใบคู่มือประจำปืน (อนุญาตให้ใช้สำเนาได้)
   • บัตรข้าราชการตำรวจ (แทนใบอนุญาต) สำหรับข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหรือสูงกว่า
   • หนังสืออนุญาตหรือรับรองการพกพาอาวุธปืนที่ออกให้ตามกฏหมายของพนักงานฝ่ายปกครอง หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ เช่น ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวที่ออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
  2. เอกสารแสดงตนฉบับจริง และยังไม่หมดอายุของผู้ขออนุญาต เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
  3. กล่องอาวุธปืนที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม แข็งแรง (Hard-Sided Container)*

หมายเหตุ : สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยอากาศยานแบบ ATR72-500/600 สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการใช้กล่องอาวุธปืนที่สายการบินจัดเตรียมไว้แทนกล่องอาวุธปืนของผู้โดยสาร เนื่องจากข้อจำกัดด้านการปฏิบัติการบินในอากาศยานแบบดังกล่าว ทั้งนี้ผู้โดยสารกรุณาติดต่อ call center เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม