เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน

 1. สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสามารถพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนเฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศเท่านั้น
 2. ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยสามารถติดต่อผ่านทาง Call Center หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร
 3. ผู้โดยสารสามารถพาอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนได้ 1 กระบอก ต่อท่าน
 4. ผู้โดยสารสามารถนำเครื่องกระสุนปืนไปได้ไม่เกินท่านละ 5 กิโลกรัม (11 ปอนด์) โดยต้องแยกออกจากอาวุธปืนและโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 5. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนในการเดินทางไปกับเที่ยวบิน ดังนี้
  1. อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนได้รับการปลดกระสุนโดยผู้โดยสาร ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและอนุญาตให้พาขึ้นอากาศยานจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสนามบิน
  2. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องบรรจุในกล่องอาวุธปืนหรือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม แข็งแรง (Hard-Sided Container) สามารถล็อคได้ (ใช้กล่องที่มีตัวล็อค หรือกล่องที่มีล็อคที่สามารถล็อคด้วยกุญแจได้) ปลอดภัยต่อการขนส่ง และโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  3. ได้รับใบอนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยานจากเจ้าหน้าที่สนามบินต้นทาง
 6. ในการขอใบอนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยาน ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนามบิน และจัดเตรียมเอกสารและกล่องอาวุธปืน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินขณะเช็คอิน และต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน ดังนี้
  1. ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฉบับจริงที่ยังมีอายุใช้ได้ในวันเดินทาง หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนที่ออกให้โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นแล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่น
   • ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.12) ทั่วราชอาณาจักร
   • ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.4)
   • ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนชั่วคราว (ป.4 ชั่วคราว) เฉพาะชาวต่างชาติหรือนักกีฬายิงปืนชาวต่างชาติ
   • ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.3) ตอน 3 หรือสมุดคู่มือปืน
   • บัตรข้าราชการตำรวจ (แทนใบอนุญาต) สำหรับข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหรือสูงกว่า
   • หนังสืออนุญาตหรือรับรองการพกพาอาวุธปืนที่ออกให้ตามกฏหมายของพนักงานฝ่ายปกครอง หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ เช่น ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวที่ออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
  2. เอกสารแสดงตนฉบับจริง และยังไม่หมดอายุของผู้ขออนุญาต เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
  3. กล่องอาวุธปืนที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม แข็งแรง (Hard-Sided Container) สามารถล็อคได้ (ใช้กล่องที่มีตัวล็อค หรือกล่องที่มีล็อคที่สามารถล็อคด้วยกุญแจได้)*

หมายเหตุ : 1. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยอากาศยานแบบ ATR72 สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการใช้กล่องอาวุธปืนที่สายการบินจัดเตรียมไว้แทนกล่องอาวุธปืนของผู้โดยสาร เนื่องจากข้อจำกัดด้านการปฏิบัติการบินในอากาศยานแบบดังกล่าว ทั้งนี้ผู้โดยสารกรุณาติดต่อ call center เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
                2. เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การจัดเก็บอาวุธปืน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน 90 นาที ก่อนเวลาเดินทาง