เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

เครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจ (CPAP)

 1. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อนุญาตให้นำเครื่อง CPAP ขึ้นเครื่องได้เนื่องจากถือเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าและแตกหักง่าย แต่ผู้โดยสารต้องนำผ่านการตรวจจากระบบรักษาความปลอดภัย และนำน้ำออกก่อนขึ้นเครื่อง
 2. กรณีที่เครื่อง CPAP มีแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็น Build-in หรือ External จะใช้หลักการพิจารณาเหมือนกับวัตถุอันตรายขึ้นเครื่อง หากไม่เข้าข่ายวัตถุอันตราย จึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้
 3. หากผู้โดยสารมีแบตเตอรี่สำรองแบบลิเธียม-ไอออน ที่มีอัตราเกิน 100 กิโลวัตต์/ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 กิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถใส่ในกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อนต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน
  หมายเหตุ : สายการบินไม่มีบริการจัดหาแบตเตอรี่สำรอง ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่จะมีพลังงานพอเพียงสำหรับการเดินทางและในกรณีที่มีเหตุให้เกิดความล่าช้า
 4. สายการบินไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานที่ล้มเหลวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้โดยสารใช้หรือเป็นเจ้าของ
 5. สายการบินอนุญาตให้ใช้งาน CPAP บนเครื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 6. ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยสามารถติดต่อผ่านทาง Call Center หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร

เครื่องผลิตอ๊อกซิเจนแบบพกพา (POC)

 1. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อนุญาตให้นำเครื่อง POC ขึ้นเครื่องได้เนื่องจากถือเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าและแตกหักง่าย
 2. POC ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ FAA สามารถใช้งานบนเครื่องบินได้
 3. กรณีที่เครื่อง POC มีแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็น Build-in หรือ External จะใช้หลักการพิจารณาเหมือนกับวัตถุอันตรายขึ้นเครื่อง หากไม่เข้าข่ายวัตถุอันตราย จึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้
 4. หากผู้โดยสารมีแบตเตอรี่สำรองแบบลิเธียม-ไอออน ที่มีอัตราเกิน 100 กิโลวัตต์/ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 กิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถใส่ในกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อนต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน
  หมายเหตุ : สายการบินไม่มีบริการจัดหาแบตเตอรี่สำรอง โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่จะมีพลังงานพอเพียงสำหรับการเดินทางและในกรณีที่มีเหตุให้เกิดความล่าช้า
 5. กรุณาตรวจสอบว่าแบตเตอรี่สำรองได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร และบรรจุในสภาพที่ป้องกันความเสียหายด้านกายภาพได้
 6. สายการบินไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานที่ล้มเหลวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้โดยสารใช้หรือเป็นเจ้าของ
 7. ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยสามารถติดต่อผ่านทาง Call Center หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร