เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๑๖.๑ การแจ้งการเรียกร้อง

การรับกระเป๋าสัมภาระโดยผู้ถือบัตรแสดงการตรวจสอบและเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (baggage check) โดยมิได้มีการแจ้งร้องเรียนใด ๆ ณ เวลาที่มีการนำส่งกระเป๋าสัมภาระนั้น ๆ ให้ถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่แสดงว่า การนำส่งกระเป๋าสัมภาระนั้น ๆ เป็นไปโดยปกติ โดยกระเป๋าสัมภาระอยู่ในสภาพที่ดี และเป็นไปตามสัญญาของการขนส่ง เว้นแต่ผู้โดยสารจะสามารถพิสูจน์ได้เป็นอื่นใด

หากผู้โดยสารประสงค์จะยื่นข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าที่ผ่านการตรวจสอบและเก็บเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (checked baggage) ผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้สายการบินได้ทราบโดยทันที หลังจากที่ผู้โดยสารตรวจพบความเสียหายนั้น ๆ และอย่างน้อยที่สุด ภายในระยะเวลาเจ็ด (๗) วันหลังจากที่ได้รับกระเป๋าสัมภาระดังกล่าว หากผู้โดยสารประสงค์จะยื่นข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับความล้าช้าของกระเป๋าที่ผ่านการตรวจสอบและเก็บเข้าห้องเก็บสัมภาระของอากาศยาน (checked baggage) ผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้สายการบินได้ทราบภายในยี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันที่มีการนำส่งกระเป๋าสัมภาระให้ไว้กับสถานที่ของผู้โดยสาร โดยการแจ้งใด ๆ จะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

๑๖.๒ ข้อจำกัดในการดำเนินการต่าง ๆ

การดำเนินการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องใด ๆ ในศาลยุติธรรมเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับความเสียหายจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาสอง (๒) ปี นับจากวันที่อากาศยานนั้น ๆ เดินทางเข้าถึงจุดเป้าหมาย หรือจากวันที่อากาศยานนั้น ๆ คาดการณ์ หรือควรจะเดินทางเข้าถึงแล้ว