Sign in Join FlyerBonus

แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา / อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ยังไม่หมดอายุ

ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รับส่วนลด 10%
รับส่วนลดค่าโดยสาร 10% จากบัตรโดยสารราคาปกติในทุกระดับชั้น สำหรับทุกเส้นทางบิน
(ราคาค่าโดยสารที่แสดงระหว่างเลือกเที่ยวบิน เป็นราคาลด 10%)
สำหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
สำหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์
สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
เดินทาง: 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง
โปรดแสดงเอกสารยืนยันสิทธิ์ กรณีเจ้าหน้าที่ร้องขอการตรวจสอบ
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละราคา และรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class)
FlyerBonus
ดูรายละเอียดรหัสชั้นโดยสารที่สามารถสะสมคะแนนได้ที่นี่
บัตรโดยสาร
• บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
• การคำนวณส่วนลดเป็นการคำนวณโดยระบบ และมีการปัดตัวเลข/เศษตัวเลขราคาค่าโดยสารขึ้นโดยอัตโนมัติ
เที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขการเดินทาง
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/เที่ยวบิน: ไม่มีค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร: อาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง
กรณีผู้โดยสารพลาดการเดินทางในเที่ยวบินขาไป กรุณาติดต่อ Call Center 1771 เพื่อยันยันสิทธิ์การใช้บัตรโดยสารเที่ยวบินขากลับ (ในบัตรโดยสารใบเดิม) โดยจะมีค่าธรรมเนียม No show สำหรับเส้นทางในประเทศ 500 บาท/ท่าน
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่น
ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
เงื่อนไขตามข้อกำหนด
• สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
• การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

MOBILE APPLICATION

Download Bangkok Airways Application now!