เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เกี่ยวกับบางกอกแอร์เวย์ส

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย

พันธกิจ

บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย โดยมีพันธกิจในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลในการปฏิบัติการทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน
  2. มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  3. มุ่งมั่นสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้โดยสารและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ
  4. มุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู้การทำงานของพนักงานด้วยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะบริษัทฯเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน
  5. มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
  6. มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง