เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ออนไลน์เช็คอิน


เช็คอินด้วยตัวเอง

ออนไลน์เช็คอิน, เช็คอินอัตโนมัติ และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง  ประหยัดเวลา, ง่าย, สะดวก และ ไม่ต้องเข้าคิว

• ออนไลน์เช็คอิน (เว็บไซต์, อุปกรณ์มือถือ)

   คุณสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์มือถือ 24 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

• เช็คอินอัตโนมัติ

   ถ้าคุณไม่ได้ทำเช็คอินออนไลน์และคุณได้สมัครใช้บริการเช็คอินอัตโนมัติ  ระบบจะทำการเช็คอินให้คุณอัตโนมัติ 12 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทาง และส่งบอร์ดดิ้งพาสไปให้คุณที่อีเมล์ของคุณ​ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

• ตู้เช็คอินด้วยตนเอง

   ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ให้บริการตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

   เที่ยวบินที่สามารถเช็คอินผ่านตู้เช็คอินด้วยตนเองได้:

   ทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, สนามบินสมุย, สนามบินกระบี่, สนามบินเชียงใหม่, สนามบินหาดใหญ่และสนามบินภูเก็ต

Bangkok airways online check-in

• ออนไลน์เช็คอิน, เช็คอินอัตโนมัติ และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ใช้ได้สำหรับ

  ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น:

     - ผู้โดยสารที่มีการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

     - ผู้โดยสารเด็กเดินทางคนเดียว อายุ 6-12 ปี โดยมีชื่อในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารคนเดียว

     - ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

     - ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรโดยสารราคาพิเศษต่างๆ ที่ต้องมีการแสดงเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม

• สัมภาระ

    สัมภาระต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม หรือวัตถุอันตราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย คลิกที่นี่

• ข้อมูลสำคัญ

   - ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นทั้งหมด ก่อนการเดินทางใน เที่ยวบินภายในประเทศหรือต่างประเทศ

   - ผู้้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน ณ วันเดินทางและมีวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง (หากต้องมี)

   - ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินต่างประเทศ ที่ทำเช็คอินผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ, เช็คอินอัตโนมัติ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง ต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทาง หรือโหลดสัมภาระ อย่างน้อย 90 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

  - ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ทำเช็คอินผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ, เช็คอินอัตโนมัติ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง และมีสัมภาระที่ต้องการโหลด ต้องไปที่เคาน์เตอร์รับสัมภาระ อย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

  - เที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารที่ทำเช็คอินผ่านเว๊บไซต์ อุปกรณ์มือถือ เช็คอินอัตโนมัติหรือตู้เช็คอินและมีสัมภาระที่ต้องโหลด สามารถนำสัมภาระไปโหลดที่จุดโหลดสัมภาระด้วยตนเอง ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระโหลด สามารถตรงไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องได้โดยต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาสที่ได้รับจากออนไลน์เช็คอินหรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง

  - คุณสามารถใช้บริการโหลดสัมภาระด้วยตนเองทุกเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอื่นๆ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  - ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ทำเช็คอินผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ, เช็คอินอัตโนมัติ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง และไม่มีสัมภาระโหลด สามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัย เพื่อไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องได้ โดยต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาสที่ได้รับจากออนไลน์เช็คอิน หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง

  - ผู้โดยสารต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง อย่างน้อย 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ และอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

  - เที่ยวบินต่างประเทศที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารต้องมาแสดงตนที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 60 นาทีก่อนเวลาออกของเที่ยวบินเพื่อทำการตรวจเอกสารการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

   - ประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 15 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

   - โปรดเตรียม บอร์ดดิ้งพาสที่ได้รับจากออนไลน์เช็คอิน, เช็คอินอัตโนมัติ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง และเอกสารการเดินทางที่จำเป็นให้พร้อม

 

• ขั้นตอน ออนไลน์เช็คอิน และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง

Bangkok airways online check-in

หมายเหตุ : เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารต้องมาแสดงตนที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกเพื่อตรวจเอกสารการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

• โหลดสัมภาระด้วยตนเอง

ถ้าคุณเช็คอินแล้วผ่านบริการเช็คอินด้วยตนเอง (เว็บไซต์, อุปกรณ์มือถือ, ตู้เช็คอินด้วยตนเอง หรือเช็คอินอัตโนมัติ) และได้รับบัตรขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งพาส) คุณสามารถพิมพ์ป้ายติดสัมภาระและโหลดสัมภาระที่จุดบริการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด