เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เกี่ยวกับบางกอกแอร์เวย์ส

1. Communication (การสื่อสาร)

• การสื่อสาร ในที่นี้ หมายถึง พนักงานควรสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และต่อยอดไปถึงการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อสรุปในด้านของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงาน ระหว่างส่วนงาน หรือระหว่างฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

2. Coordination (การประสานงาน)

• การประสานงาน ในที่นี้ หมายถึง พนักงานควรทำงานร่วมกันได้ดี มีความสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงาน ระหว่างส่วนงาน หรือระหว่างฝ่าย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน

3. Cooperation (ความร่วมมือ)

• ความร่วมมือ ในที่นี้ หมายถึง พนักงานควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน หรือ โครงการต่าง ๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงาน ระหว่างส่วนงาน หรือระหว่างฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

4. Contribution (ความทุ่มเท)

• ความทุ่มเท ในที่นี้ หมายถึง พนักงานควรทุ่มเทกับงานรับผิดชอบของตน และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงาน ระหว่างส่วนงาน หรือระหว่างฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร