Sign in Join FlyerBonus

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • บัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย หมายเลข 829xxxxxxxxxx เป็นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ หมายเลขบัตรโดยสาร 1 หมายเลข รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค และสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง
 • หากใส่ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรโดยสารหรือส่งซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้โดยสารที่เดินทางจริงและชื่อตรงตามหน้าบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารโปรโมชั่นทุกประเภทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส สามารถร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารรางวัลและบัตรโดยสารที่มี Booking Class “S” และ “Z” ไม่สามารถร่วมลุ้นรับรางวัล
 • บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินพันธมิตร หรือให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารที่ได้รับเป็นของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากบางกอกแอร์เวย์ส หรือจากธุรกิจพันธมิตรคู่ค้ากับสายการบินฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สายการบินพันธมิตรและเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ

การประกาศรายชื่อผู้โชคดี

- กำหนดการจับรางวัลในวันที่ 08 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) เว็บไซต์ www.bangkokair.com/weekdayspecial
(2) เว็บไซต์ www.facebook.com/flybangkokair

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง E-mail : marketingpromotion@bangkokair.com ภายในวันที่16 กันยายน 2562 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
2. Email
3. เบอร์โทรศัพท์
เมื่อสายการบินฯ ได้รับรายละเอียดครบถ้วน จะดำเนินการส่งรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลและออกบัตรโดยสาร ให้ผู้โชคดีทาง Email ที่แจ้งมา
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร และค่าภาษีสนามบิน เป็นต้น
3. หากมีการออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้
4. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
6. ผู้ได้รับรางวัล ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หากปรากฎว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือปฏิเสธในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
7. พนักงาน รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้าง และผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
8. คำตัดสินของคณะกรรมการผู้มอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด
9. วัตถุประสงค์ของการจัดรายการส่งเสริมการตลาดนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลา สถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใด อันเป็นการผิดกฏหมายหรือกฎระเบียบใด
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่างๆ
11. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยปราศจากข้อโต้แย้ง และไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ

MOBILE APPLICATION

Download Bangkok Airways Application now!