เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

Young travelers

เด็กเดินทางเพียงลำพัง

สำหรับผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง ที่เดินทางเพียงลำพังโดยที่ไม่มีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์สสามารถจัดการการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านได้เงื่อนไขที่กำหนด สำหรับในกรณีที่ผู้โดยสารเด็กมีอายุระหว่าง 12 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ ที่ตามปกติไม่จำเป็นต้องใช้นี้แต่ท่านต้องการใช้บริการดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ท่านสามารถสอบถามบริการนี้ได้จากทางสายการบินเช่นกัน

การสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร

กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งหรือ Call Centre อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางและได้รับการยืนยันการรับบริการ โดยจะมีการยืนยัน‘UMNRรหัสSSR’ในรายละเอียดการสำรองที่นั่งของผู้เดินทาง

รายละเอียดเอกสารในการดำเนินการสำรองที่นั่ง มีดังนี้

 • รายละเอียดหนังสือเดินทางและวันเกิด (วันเกิด) ของเด็ก
 • ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่พาเด็กไปที่สนามบินและระบุความสัมพันธ์ของพวกเขากับเด็ก
 • ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่มารับเด็กที่ปลายทางและระบุความสัมพันธ์ของพวกเขากับเด็ก

การคิดค่าบริการ

ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่ในชั้นราคาบัตรโดยสาร ตั้งแต่ราคา H ถึง Y (ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง) และการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 (+66 2 270 6699 ) หรือ สำนักงานขายทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการที่สนามบิน

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังในขณะที่ทำการเช็คอิน

 • สำหรับท่านที่มาส่งผู้โดยสารเด็ก ท่านจะต้องเตรียมเอกสารในการตรวจสอบดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน (หรือใบขับขี่) ที่แสดงที่อยู่ตามที่ได้แจ้งกับสายการบินไว้
  • หมายเลขโทรศัพท์ – ทางสายการบินจะใช้สำหรับการติดต่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และในกรณีฉุกเฉิน
 • สำหรับผู้ที่มารับผู้โดยเด็กทางปลายทาง ท่านจะต้องเตรียมเอกสารในการตรวจสอบดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน (หรือใบขับขี่) ของผู้ที่มารับ ที่แสดงที่อยู่ตามที่ได้แจ้งกับสายการบินไว้
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ขั้นตอนในการเดินทาง UMNR

 • ผู้ปกครองจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลของผู้ที่จะดูแลเด็กที่จุดเริ่มต้นการเดินทางโดยสามารถขอแบบฟอร์มนี้(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ผู้ปกครองต้องไปส่งที่สนามบินและอยู่กับเด็กจนกระทั่งถึงเวลาขึ้นเครื่อง
 • พนักงานบริการภาคพื้นดินของสายการบินจะดูแลเด็กและส่งมอบให้กับลูกเรือ
 • ลูกเรือของเราจะดูแลบุตรหลานของท่านในระหว่างเที่ยวบิน
 • ที่ปลายทางพนักงานภาคพื้นดินจะดูแล และพาเด็กไปมอบเด็กแก่บุคคลที่มีชื่อปรากฏในเอกสารการมารับ/ส่งที่สนามบินเท่านั้น
 • หากเด็กมีเที่ยวบินต่อไปยังสายการบินอื่นที่ออกจากสนามบินเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อการเดินทางโดยไม่ต้องออกจากอาคาร ซึ่งทางสายการบินจะประสานงานส่งUMNRให้แก่สายการบินนั้นโดยจะต้องมีเวลาเพื่อต่อเครื่อง4ชั่วโมงหรือน้อยกว่า

โปรดทราบ : พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องมารับและส่งเด็กที่สนามบิน ในกรณีที่ผู้ปกครองที่จะมารับยังปลายทางไม่มาปรากฏตัว ทางสายการบินจะดำเนินการส่งเด็กกลับไปยังเมืองต้นทาง โดยผู้ปกครองที่มาส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้กรุณาแจ้งผู้ปกครองที่จะมารับยังปลายทางควรมาถึงสนามบินก่อนเวลาการมาถึงของเที่ยวบินนั้นๆ

 

บริการพิเศษสำหรับผู้โดยสารวัยเยาว์ (YP)

 • ผู้โดยสารอายุระหว่าง 12 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ สามารถเดินทางเพียงลำพังได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางสายการบินทราบก่อนหากท่านไม่ต้องการใช้บริการพิเศษใดๆ
 • ผู้โดยสารวัยเยาว์หมายถึงผู้เยาว์ที่มี่อายุระหว่าง 12 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ ที่เดินทางเพียงลำพังและต้องการขอให้สายการบินช่วยดูแลเป็นพิเศษในระหว่างที่ใช้บริการ
 • สำหรับการแจ้งขอใช้บริการพิเศษสำหรับผู้โดยสารวัยเยาว์ ท่านไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 • ผู้โดยสารวัยเยาว์ที่ขอรับการบริการพิเศษ พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องไปส่งที่สนามบินและอยู่กับเด็กจนกระทั่งได้เวลาขึ้นเครื่องบิน
 • พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมารับเด็กที่สนามบินปลายทาง
 • ผู้เยาว์ที่ร้องขอความช่วยเหลือพิเศษไม่สามารถเดินทางกับทารกหรือเด็กได้
 • ผู้เยาว์ที่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือพิเศษสามารถเดินทางกับทารกหรือเด็กได้
 • สำหรับผู้เยาว์ที่สามารถเดินทางตามลำพังได้และไม่ได้ร้องขอการดูแลพิเศษจะได้รับการดูแลเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไป

การสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร

กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่ง/Call Centre อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางและได้รับการยืนยันการร้องขอของคุณพนักงานจะใส่รายละเอียด‘CKIN YOUNG PASSENGERรหัสSSR’ในหน้ารายละเอียดการสำรองที่นั่งของผู้เดินทาง