เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระผิดปกติหรือสูญหาย


ความพึงพอใจของท่านคือเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการของเรา อย่างไรก็ตามหากท่านประสบปัญหาในการรับการบริการอันเนื่องมาจากความปกติใดๆ เราปรารถนาที่จะให้บริการท่านอย่างดีที่สุด หากท่านประสบปัญหาด้านการให้บริการด้านสัมภาระ เช่น ล่าช้า สูญหายหรือเสียหาย กรุณาติดต่อแผนกติดตามสัมภาระหรือตัวแทนของสายการบินก่อนที่ท่านจะเดินทางออกสนามบิน เพื่อดำเนินการด้านเอกสารผู้โดยสารจะได้รับเอกสารอ้างอิงและกรุณาเก็บรักษาเอกสารจนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดลง หากท่านไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สนามบินปลายทางได้ กรุณาดูเงื่อนไข Notice of Claims

สัมภาระสูญหาย

แจ้งสัมภาระสูญหาย

1.หากท่านได้แจ้งสัมภาระสูญหาย และได้รับเอกสารและหมายเลขอ้างอิงแล้ว กรุณา คลิก

2.หากท่านได้แจ้งสัมภาระสูญหาย และได้รับเอกสารและหมายเลขอ้างอิงแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสัมภาระเกินกว่า 5 วัน

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าเสียหายสัมภาระ (BCQ) กรุณา คลิก และส่งไปยังอีเมล centralbaggagetracing@bangkokair.com

3.หากท่านไม่ได้แจ้งสัมภาระสูญหาย และได้ออกจากพื้นที่สนามบินแล้ว กรุณาติดต่อ centralbaggagetracing@bangkokair.com

สัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ

แจ้งสัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ

1. หากท่านได้แจ้งสัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ และได้รับเอกสารและหมายเลขอ้างอิงแล้ว

กรุณาติดต่อแผนกติดตามสัมภาระตามข้อมูลติดต่อบนเอกสารการแจ้งสัมภาระผิดปรกติ (PIR)

2. หากท่านไม่ได้แจ้งสัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ และได้ออกจากพื้นที่สนามบินแล้ว ท่านต้องนำสัมภาระพร้อมทั้งเอกสารที่สายการบินกำหนดกลับมายังสนามบินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามสัมภาระทำการตรวจสอบ โดยเอกสารที่สายการบินกำหนด มีดังนี้

  • หมายเลขผูกสัมภาระ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน
  • บัตรแสดงที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์
โปรดทราบว่าหากเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับแจ้งสัมภาระผิดปรกติ

 

สิ่งของหลงลืม

ค้นหาสิ่งของหลงลืมบนเครื่องบิน กรุณาติดต่อ centralbaggagetracing@bangkokair.com