เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข้อมูลสัมภาระ


สัมภาระเช็คอิน

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของสัมภาระเกินกำหนด
มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ต่อ 1 กิโลกรัม ปลายทาง (ดอลลาร์สหรัฐ)
ต้นทาง 1 2 3 4 5
1 - 11 14 20 60
2 11 14 20 25 60
3 14 20 25 30 60
4 20 25 30 35 60
5 60 60 60 60 60

 

โซน ต้นทาง/ปลายทาง
1 ไทย
2 กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, เวียดนาม
3 ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไตหวัน, บังคลาเทศ
4 อินเดีย, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น, จีน
5 นอกเหนือจากข้างต้น ยกเว้นอเมริกา/แคนาดา

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้ใหญ่ ผู้โดยสารเด็ก และผู้โดยสารทารกที่มีที่นั่ง สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น (ยกเว้นทารกที่ไม่มีที่นั่ง)

ประเภทของเครื่องบิน สัมภาระขึ้นเครื่อง น้ำหนักที่ได้รับสูงสุด
(ทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทาง ไป / กลับ หลวงพระบาง)
น้ำหนักที่ได้รับสูงสุด
(เส้นทาง ไป / กลับ หลวงพระบาง)
ATR72 50 x 36 x 23 เซนติเมตร 7 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม
Airbus 319 56 x 36 x 23 เซนติเมตร 7 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม
Airbus 320 56 x 36 x 23 เซนติเมตร 7 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม

Book Now