เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ADM Policy


IATA RESOLUTION 850m / AGENCY DEBIT MEMOS

แนวทางการแก้ปัญหาการถูกเรียกเก็บเงิน Agency Debit Memos จาก IATA

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอเรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกเก็บและการดำเนินการเรื่อง ADM ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอความกรุณาให้ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินศึกษากฎระเบียบการจองและการออกตั๋วอย่างละเอียดและโปรดแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้โดยสารทราบ และเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณราคาที่ผิดพลาดที่จะทำให้ท่านถูกเรียกเก็บ ADM จากสายการบิน โปรดใช้ราคาตั๋วเครื่องบินที่คำนวณโดยอัตโนมัติจากระบบสำรองที่นั่ง (GDS)เท่านั้น

ในกรณีที่ท่านออกตั๋วผิดพลาดและทางสายการบินเรียกเก็บ ADM สายการบินจะเรียกเก็บราคาส่วนต่างค่าตั๋วโดยคิดจาก published fare ที่สูงที่สุดของ sector ที่แสดงบนตั๋วนั้นๆ

สายการบินจะทำการเรียกเก็บ ADM ภายใน 9 เดือนนับจากวันสุดท้ายของการเดินทาง และหากเป็น ADM ที่เกี่ยวข้องกับการทำ refund ทางสายการบินจะดำเนินการเรียกเก็บภายใน 9 เดือนหลังจากวันที่ตัวแทนจำหน่ายได้ดำเนินการทำ Refund
 
หลังจากได้รับเอกสารการเรียกเก็บ ADM ตัวแทนจำหน่ายตั๋วมีเวลา 30 วัน ในการตรวจสอบและปฎิเสธการเรียกเก็บ ADM ในกรณีที่ท่านต้องการปฎิเสธการเรียกเก็บ ADM ขอให้ท่านแจ้งเหตุผลในการปฎิเสธการเรียกเก็บพร้อมข้อมูลเพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของท่าน (อีเมล และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์) ไปยัง [email protected] และส่งสำเนา (cc) ไปยัง [email protected] เพื่อประกอบการพิจารณาการยกเลิกการเรียกเก็บ ADM หากท่านไม่สามารถชี้แจ้งเหตุผลที่เพียงพอเพื่อขอยกเลิกการเรียกเก็บ ADM ได้ บริษัทจะต้องทำการเรียกเก็บ ADM ต่อไป

สำหรับนโยบายเรื่องการออกตั๋วผ่าน BSPที่สำคัญต่างๆ ที่ใช้กับ IATA Published Tariffs (ยกเว้นราคาพิเศษต่างๆ และ net tariffs) เช่น ค่า Commission/ การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต /ค่าธรรมเนียมในการทำ Refund / วิธีการทำ Refund /การ Reissue ตั๋ว และการเปลี่ยนแปลงการจอง ทางสายการบินขอความกรุณาให้ท่านศึกษากฎระเบียบต่างๆ ผ่านทาง GDSs และ BSPlink

ในส่วนของการทำ refund  ตั๋วโดยสารตามกฎระเบียบ ท่านสามารถทำการ refund ตั๋วโดยสารได้ตามระเบียบที่ระบุไว้ใน BSPLinkและ GDS อย่างไรก็ดี หากท่านต้องการทำการ refund ตั๋วโดยสารเพียงบางส่วนหรือทำการ refund ที่นอกเหนือจากกฎระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการคำนวณที่อาจผิดพลาดได้ ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ท่านทำการ refund ผ่านระบบอัตโนมัติ (Auto-refund)  หากท่านต้องการทำ refund ตั๋วโดยสารตามกรณีดังกล่าวขอให้ท่านทำ refund ผ่านทาง BSPLinkโดยสายการบินจะทำการตรวจสอบ refund application ให้ท่านเป็นกรณีไป หากท่านทำการ refund ตั๋วโดยสารผ่านระบบอัตโนมัติและมีการคิดคำนวณที่ผิดพลาด สายการบินจำเป็นต้องเรียกเก็บ ADM ตามค่าธรรมเนียมการทำ refund ที่ถูกต้อง พร้อมกับ/หรือ เรียกเก็บตามมูลค่าของตั๋วโดยสารที่คงเหลืออยู่ นอกจากนี้สายการบินยังจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ ADM เพิ่มเติม เป็นจำนวน 50% ของจำนวน ADM ที่เรียกปรับ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและตัวแทนบริษัทในพื้นที่ของท่าน ตามรายละเอียดในหน้า ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ