Sign in Join FlyerBonus

โปรดแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรภาครัฐ

ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รับส่วนลด 10%
รับส่วนลด 10% จากบัตรโดยสารราคาปกติในทุกระดับชั้น สำหรับทุกเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(การจองผ่าน bangkokair.com/governmentfare ค่าโดยสารที่แสดงระหว่างการเลือกเที่ยวบิน เป็นราคาที่ได้รับส่วนลด 10% แล้ว)
สำหรับบุคลากรภาครัฐสัญชาติไทย
สำหรับบุคลากรภาครัฐที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์
สำรองที่นั่ง: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
เดินทาง: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง
โปรดแสดงเอกสารยืนยันสิทธิ์ กรณีเจ้าหน้าที่ร้องขอการตรวจสอบ
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละราคา และรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class)
FlyerBonus
ดูรายละเอียดรหัสชั้นโดยสารที่สามารถสะสมคะแนนได้ที่นี่
มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน
มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
เที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขการเดินทาง
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/เที่ยวบิน: ไม่มีค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร: อาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: เที่ยวบินภายในประเทศมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง
เที่ยวบินระหว่างประเทศ มีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อครั้ง และอาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
หากประสงค์เปลี่ยนแปลงและแก้ไขการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส หรือที่ Call Center 1771 (ให้บริการ 08.00 - 20.00 น. ทุกวัน)
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่น
ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
โหลดกระเป๋าได้ 50 กิโลกรัม
รับสิทธิ์โหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ 50 กิโลกรัม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เงื่อนไขตามข้อกำหนด
ราคาบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลด ยังไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นของบัตรโดยสาร อาจแตกต่างกันตามระดับชั้นโดยสารที่จอง (Booking Class)
เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

MOBILE APPLICATION

Download Bangkok Airways Application now!