เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

๑๐.๑ สายการบินจะคืนเงินค่าบัตรโดยสาร หรือเงินบางส่วน ตามกฎข้อบังคับที่ว่าด้วยค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑๐.๑.๑ สายการบินจะคืนเงินให้กับผู้ที่มีชื่อชื่อในบัตรโดยสาร หรือบุคคลที่เป็นผู้ชำระค่าบัตรโดยสาร โดยสามารถแสดงหลักฐาน และการยืนยันถึงการชำระเงินค่าบัตรโดยสารดังกล่าว (เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อนี้)

๑๐.๑.๒ หากบัตรโดยสารได้มีการชำระโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้โดยสาร และบัตรโดยสารนั้น ๆ ได้กำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการขอรับเงินคืน โดยสายการบินจะขอพิจารณาคืนเงินให้กับบุคคลที่เป็นผู้ชำระค่าบัตรโดยสารเท่านั้น หรือตามที่บุคคลนั้น ๆ ระบุ

๑๐.๑.๓ ในกรณีที่บัตรสูญหาย สายการบินจะทำการคืนเงินค่าโดยสารตามที่ผู้โดยสารสามารถแสดงหลักฐานบัตรโดยสารและส่วนของบัตรโดยสารหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่ได้ใช้

๑๐.๒ การขอรับเงินคืนจากการกระทำที่เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจ (involuntary refund)

๑๐.๒.๑ หากสายการบินเป็นผู้ขอยกเลิกเที่ยวบิน ไม่สามารถดำเนินการบินได้ตามตารางการบิน โดยมีเหตุผล ไม่สามารถหยุด ณ จุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร หรือสถานที่แวะพัก หรือเป็นเหตุให้ผู้โดยสารพลาดการต่อเที่ยวบิน ตามที่ผู้โดยสารได้ทำการจองบัตรโดยสารไว้ จำนวนเงินที่สามารถขอรับคืนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑๐.๒.๑.๑ หากบัตรโดยสารไม่ถูกใช้งาน สายการบินจะคืนเงินให้กับผู้โดยสารเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ชำระไปจริง

๑๐.๒.๑.๒ หากบัตรโดยสารได้ถูกใช้งานแล้วในบางขาเที่ยวบิน สายการบินจะคืนเงินให้กับผู้โดยสารไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้เดินทาง

๑๐.๓ การขอรับเงินคืนจากการกระทำที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ (voluntary refund)

๑๐.๓.๑ หากผู้โดยสารเป็นผู้มีสิทธิสำหรับการขอรับเงินค่าบัตรโดยสาร มากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐.๒ ให้พิจารณาจำนวนเงินคืน ดังนี้

๑๐.๓.๑.๑ หากบัตรโดยสารไม่ถูกใช้ จะได้รับเงินคืนเท่ากับจำนวนค่าบัตรโดยสารที่ได้ชำระไป โดยหักชำระค่าธรรมเนียมการบริการอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมการขอคืนบัตรโดยสาร

๑๐.๓.๑.๒ หากบัตรโดยสารถูกใช้งานบางส่วน จะได้รับเงินคืนเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าบัตรโดยสารที่ได้ชำระไปแล้ว กับค่าบัตรโดยสารที่ถูกใช้ โดยหักชำระค่าธรรมเนียมการบริการอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมการขอคืนบัตรโดยสาร

๑๐.๔ การขอรับเงินคืนในกรณีบัตรโดยสารสูญหาย

๑๐.๔.๑. ในกรณีที่ผู้โดยสารทำบัตรโดยสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารสูญหาย และผู้โดยสารสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ทราบการสูญหาย พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงิน สายการบินจะดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุด หลังจากบัตรโดยสารสิ้นสภาพการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑๐.๔.๑.๑ ในกรณีที่ผู้โดยสารทำบัตรโดยสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารสูญหาย ยังไม่ได้นำมาใช้งาน สายการบินจะคืนเงิน หรือออกบัตรโดยสารใหม่ (บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินหรือออกบัตรโดยสารใหม่ได้ คือ บัตรโดยสารที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของสายการบิน)

๑๐.๔.๑.๒ ในกรณีที่บุคคลซึ่งมาดำเนินการขอรับเงินคืนไปแล้ว และมีการตรวจพบว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการหลอกลวง หรือบัตรโดยสารมีการถูกใช้หรือสูญหายโดยบุคคลที่สาม ผู้โดยสารจะต้องนำเงินดังกล่าวมาคืนให้กับสายการบิน ยกเว้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

๑๐.๔.๒ หากสายการบิน หรือตัวแทนของสายการบิน (authorized agent) ทำบัตรโดยสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารสูญหาย การสูญหายนั้น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของสายการบิน

๑๐.๕ การสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอรับเงินคืน

๑๐.๕.๑ สายการบินจะปฏิเสธการขอรับเงินคืน ในกรณีได้รับแจ้งการดำเนินการขอรับเงินคืน ภายหลังจากที่บัตรโดยสารดังกล่าวได้มีการออกมาแล้วกว่าหนึ่งปี

๑๐.๕.๒ สายการบินจะปฏิเสธการขอรับเงินคืน ในกรณีที่พบว่า บัตรโดยสารที่นำมาแสดงให้กับสายการบิน หรือต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นหลักฐานที่แสดงเจตนาจะขอออกจากประเทศ เว้นแต่ผู้โดยสารจะสามารถพิสูจน์ให้สายการบินเห็นว่า ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ หรือว่า ผู้โดยสารจะออกจากประเทศ โดยสายการบินอื่น หรือวิธีการขนส่งประเภทอื่น

๑๐.๖ สกุลเงิน

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เงินคืนในลักษณะเดียวกัน และในสกุลเงินเดียวกันกับที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร

๑๐.๗ ผู้ที่สามารถคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

กรณีการขอรับเงินคืนจากการกระทำที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ (voluntary refund) จะทำได้กับสายการบินซึ่งเป็นผู้ออกบัตรโดยสาร หรือโดยตัวแทน (agent) ของสายการบินนั้นเท่านั้น