ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ดิสคัฟเวอรี่ แอร์พาส

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. จำกัดการซื้อขั้นต่ำ 3 คูปอง (สูงสุด 16 คูปอง)
 2. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 3. ราคายังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน น้ำมัน และประกันวินาศภัย
 4. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้, การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง สามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียม 30 USD ต่อครั้ง และผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างของราคา (ถ้ามี)
 5. ผู้โดยสารที่สนใจรายการส่งเสริมการขาย Discovery Airpass สามารถติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลก

ระเบียบและข้อบังคับของรายการส่งเสริมการขาย Discovery Airpass

 1. การทำสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : การทำสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันที่นั่งในทุกเส้นทางก่อนการออกบัตรโดยสาร หากออกบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ USD ระบบสำรองที่นั่งจะทำการแปลงค่าเงิน โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่นตามระบบสำรองที่นั่ง
 2. ข้อกำหนดในการขาย :
  • จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก
  • บัตรโดยสารสามารถใช้บนเอกสารของ PG*/QV/HR/GP และ STA** เท่านั้น
  หมายเหตุ: * ต้องมีเส้นทางของ PG อย่างน้อย 1 เส้นทาง เมื่อออกบัตรโดยสารโดยใช้เอกสารของ PG
  ** หากต้องการใช้บัตรโดยสารบนเอกสารของ PG (829) จะต้องมีเที่ยวบินที่ทาการบินโดย PG อย่างน้อย 1 เที่ยวบิน
  ** สำหรับ STA สามารถออกบัตรโดยสารบนเอกสาร (000) เมื่อบัตรโดยสารทั้ง ฉบับเป็นเส้นทางบินของ PG ทั้งหมด หากมี เส้นทางบินของ QV เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องบัตรโดยสารบนเอกสารของ PG (829)
 3. ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ : ไม่มีการกำหนดระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ
  ยกเว้น: กรณีเดินทางไปเสียมเรียบ (REP) ประเทศกัมพูชา ผู้เดินทางจะต้องพำนักอย่างน้อย 1 คืน
 4. ระยะเวลาพำนักสูงสุด : ไม่มีการกำหนด
 5. STOPOVER : ไม่จำกัด
 6. บุ๊คกิ้งคลาส(Booking Class) ของบัตรโดยสาร
  เที่ยวบินที่ทำการบินโดย PG : Booking Class L
  เที่ยวบินที่ทำการบินโดย QV : Booking Class T
 7. ค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่งชั้น Y ร่วมกับ Discovery Airpass สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกสมุย
  เส้นทาง Booking Class กลุ่ม 1 กลุ่ม 2
  เส้นทางภายในประเทศเข้า-ออกจาก USM ทำการบินโดย PG Y Class USD55 -
  เส้นทางระหว่างประเทศเข้า-ออกจาก USM ทำการบินโดย PG Y Class USD100 USD150
  หมายเหตุ: 1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทาง HKT/KBV-USM vv. (อนุญาตให้สำรองที่นั่งชั้น Y เมื่อไม่มีที่ว่างในชั้น L แล้วเท่านั้น)
               2) ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรโดยสารทารกแบบไม่มีที่นั่ง
               3) บัตรโดยสารทั้งฉบับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย Discovery Airpass(รวมคูปองที่เป็น Booking Class Y ด้วย)

  ตัวอย่าง (ราคาผู้ใหญ่)
  เส้นทางที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม : HKT – CNX – BKK – USM – HKG
  • HKT – CNX    L Class = USD94.00​
  • CNX – BKK    L Class = USD94.00
  • BKK – USM    L Class = USD94.00
  • USM – HKG    Y Class = USD200.00 + Surcharge USD150.00 = USD350.00
  เส้นทางที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม : USM – BKK – CNX – HKT – USM
  • USM – BKK    L Class = USD94.00
  • BKK – CNX    L Class = USD94.00
  • CNX – HKT    L Class = USD94.00
  • HKT – USM    Y Class = USD94.00
 8. FARE BASIS
  “AIRPASS” ให้ระบุ “AIRPASS” ตามด้วยจำนวนคูปองเป็นตัวเลขในแต่ละคูปอง และตามด้วยสัญลักษณ์ /CH หรือ /IN สำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือทารก
  ตัวอย่าง บัตรโดยสาร Discovery Airpass ที่มี 4 คูปอง แต่ละคูปองจะมี Fare basis เป็น AIRPASS1, AIRPASS2, AIRPASS3 และ AIRPASS4 ตามลำดับ
 9. STOPOVER/TRANSFER : ไม่จำกัด
 10. จำนวนคูปองบนบัตรโดยสาร :
  ขั้นต่ำ 3 คูปอง
  แต่ไม่เกิน 16 คูปอง
 11. การนับจำนวนคูปองบัตรโดยสาร : กำหนดให้ใช้ 1 คูปองต่อเที่ยวบิน และจำนวนเที่ยวบินที่จองจะมีผลต่อราคารวมบนบัตรโดยสาร
  การใช้บัตรโดยสารตามลำดับ : บัตรโดยสารจะต้องใช้ทีละคูปองตามลำดับเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรโดยสารข้ามหรือสลับคูปอง
 12. เส้นทาง : ไม่จำกัด
 13. OPEN JAW : อนุญาต
 14. การเปลี่ยนแปลงการทำสำรองที่นั่ง : การเปลี่ยนเที่ยวบิน และ/หรือวันเดินทางบน Booking Class เดิม : ไม่มีค่าธรรมเนียม (มีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ ละเที่ยวบิน), อาจมีค่าธรรมเนียมและ/หรือภาษีอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบบกำหนด และหากมีการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งหลายครั้ง ขอให้ตัวแทนจำหน่ายติดต่อสายการบินที่ทำการบินเพื่อ ตรวจสอบว่ายังมีบัตรโดยสารแสดงอยู่ในรายการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดกับผู้โดยสารได้
 15. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน : ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน USD30.00 ต่อครั้ง หากมีส่วนต่างราคา ค่าธรรมเนียม และภาษีผู้โดยสารต้องชำระเพิ่ม
  บัตรโดยสาร Discovery Airpass สามารถเพิ่มเส้นทางบินได้แต่ไม่เกินจานวนคูปองสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ (16 คูปอง)
  ตัวอย่าง : บัตรโดยสาร Discovery Airpass จำนวน 4 คูปอง สามารถทำการเพิ่มเส้นทางบินเป็น 6 คูปองได้โดยผู้โดยสารชำระค่าเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ค่าบัตรโดยสาร และภาษีที่เพิ่มขึ้น
 16. การยกเลิกและขอคืนค่าบัตรโดยสาร
  • บัตรโดยสารที่ยังไม่ถูกใช้งานสามารถคืนเงินได้โดยหักค่าธรรมเนียม USD60.00
  • บัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วนไม่สามารถคืนเงินได้ สําหรับภาษีสนามบินที่ไม่ถูกใช้สามารถขอรับคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 17. ค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ :

  • เส้นทางภายในประเทศของ PG : ราคาบัตรโดยสารรวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัย(YQ)แล้ว
  • เส้นทางระหว่างประเทศของ PG และทุกเส้นทางของ QV : ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัย (YQ) โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้ตามที่แสดงในระบบสำรองที่นั่ง
  ตัวอย่าง :

  • USM – BKK – LPQ – VTE
  • USM – BKK (PG) = USD 94 + THB 300TA
  • BKK – LPQ (PG) = USD 120 + USD 31.00YQ + THB 700TS
  • LPQ – VTE (QV) = USD 88 + USD 13.00YQ + USD2.55LA
 18. ส่วนลด : เฉพาะส่วนลดสำหรับผู้โดยสารเด็กและทารกแบบไม่มีที่นั่งตามที่กำหนดเท่านั้น
 19. น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม และหากมีน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 20. ENDORSEMENT : AIRPASS/NORFND AFTER 1ST DEPART.
 21. ค่าตอบแทนสาหรับตัวแทนจำหน่าย​ :
  • บัตรโดยสารที่ออกบนเอกสารของสายการบิน PG(829) / QV(627) / HR(169) / GP(275) : อ้างอิงตามมาตรฐานค่าตอบแทนที่กำหนดของแต่ละสายการบินและประเทศที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
  • บัตรโดยสารที่จำหน่ายโดย STA :
   • เมื่อออกบัตรโดยสารบนเอกสารของ STA (000) : ไม่มีค่าตอบแทน
   • เมื่อออกบัตรโดยสารบนเอกสารของ PG (829) : เป็นไปตามมาตรฐานค่าตอบแทนในประเทศที่เป็นจุดจำหน่ายบัตรโดยสารนั้นๆ