เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บริการขนส่งสินค้า

ภายในประเทศ ต่างประเทศ แผนที่คลังสินค้า สินค้าอันตรายสินค้าพิเศษ
จาก : เลือกเส้นทาง

กรุงเทพฯ

เส้นทาง หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) SCR 1000 SCR 2000 SCR 3000 OTOP
ต้นทาง ปลายทาง MIN N Q45 Q100 MIN N MIN N MIN N N Q45 Q100
กรุงเทพฯ ตราด 120 15 13 10 240 22.50 500 4.50 600 20 10 7 6
สุโขทัย 120 15 13 10 240 22.50 500 4.50 600 20 10 7 6
ลำปาง 120 15 13 10 240 22.50 500 4.50 600 20 10 7 6
เชียงใหม่ 120 17 13 8 240 25.50 500 4.50 600 20 10 7 6
สมุย 120 20 17 16 240 30 500 4.50 600 20 10 7 6
ภูเก็ต 120 20 16 9 240 30 500 4.50 600 20 10 7 6
กระบี่ 120 20 13 8 240 30 500 4.50 600 20 10 7 6
หมายเหตุ: * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** MIN = ค่าระวางขั้นต่ำ, N = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 45 กก. , Q45 = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้า 45 กก. ขึ้นไป , Q100 = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้า 100 กก. ขึ้นไป
*** สินค้าที่มีการบรรจุน้ำแข็งแห้ง (Packed with dry ice) กรุณาติดต่อตัวแทนขายฯ (Authorized Cargo Sales Agents) ของสายการบินฯ สำหรับการขนส่ง
**** ปิดรับสินค้าทุกประเภทก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง
***** เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
****** สถานี สุโขทัย (THS) ลำปาง (LPT) ตราด (TDX) กระบี่ (KBV) ให้บริการส่งสินค้าจากสถานีต้นทาง กรุงเทพ(BKK) เท่านั้น
เรียนแจ้งระงับการให้บริการขนส่งสินค้าชั่วคราวในส่วนสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกสำหรับสถานีเชียงใหม่ (CNX) และหาดใหญ่ (HDY) หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

SCR 2000: กล่องกระดาษพับเรียบ/ เข่ง/ ตะกร้าเปล่า/ ลังพลาสติก กิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 500 บาท

SCR 3000: กล่องโฟมเปล่า กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 600 บาท

OTOPS : อัตราพิเศษ สำหรับผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมเอกสาร (Document fee)

120 บาท ต่อ ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)

น้ำหนักและขนาดของสินค้าที่สามารถขนได้บนเครื่องบินแต่ละประเภท

ขนาดของสินค้า

น้ำหนักของสินค้า

ทั้งนี้ สินค้าประเภท Outside Cargo และ สินค้าที่มีขนาดเกินกว่าที่ระบุไว้ ทางสายการบินฯขออนุญาตปฏิเสธในรับสินค้า

เอกสารสำหรับใช้ในการรับ-ส่งสินค้า

เอกสารสำหรับการส่งสินค้า

เอกสารสำหรับการรับสินค้า

รายการเอกสาร ส่งสินค้า รับสินค้า
บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 🗸 🗸
หนังสือมอบอำนาจ - 🗸*
สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของเจ้าของสินค้า - 🗸*
หมายเหตุ : *เฉพาะกรณีรับสินค้าแทนเท่านั้น

ค่าเก็บรักษาสินค้าขาเข้าภายในประเทศ (Storage Charges)

กรุงเทพฯ, สมุย
  1. ระยะปลอดค่าเก็บรักษา 48 ชั่วโมง
  2. สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะเรียกเก็บในอัตราขั้นต่ำ 200 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. สินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป จะเรียกเก็บในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัมต่อวันและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เชียงใหม่
ระงับการให้บริการขนส่งสินค้าชั่วคราว
ภูเก็ต
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคลัง AOTGA
หาดใหญ่
ระงับการให้บริการขนส่งสินค้าชั่วคราว

การยกเลิกการส่งสินค้า


ส่ง-รับสินค้า / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวลาให้บริการ โทรศัพท์ อีเมล
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK))
คลิกเพื่อดูแผนที่
05.00 - 24.00 น. 0 2134 3886 # 43711-43712 cargoops_dom@bangkokair.com
เกาะสมุย (USM) คลิกเพื่อดูแผนที่ 09.00 - 20.00 น. 0 7742 8505, 0 7742 8530 cargoops_usm@bangkokair.com
สุโขทัย (THS) Cargo Counter อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 13.00 - 18.00 น. 0 91120 7793 thsgos@bangkokair.com, thskkpg@bangkokair.com
ลำปาง (LPT) อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 08.30 - 16.30 น. 082-700-6364 lptgos@bangkokair.com, lptkkpg@bangkokair.com
เชียงใหม่ (CNX) คลิกเพื่อดูแผนที่ 07.00 - 19.00 น. 0 5392 2450, 061-172-0202 cnxcgo@bags-groundservices.com
ภูเก็ต (HKT) คลิกเพื่อดูแผนที่ 05.00 - 24.00 น. 076-351355, 084-2023374 hktfo@aotga.com (Export)
hktfl@aotga.com (Import)
ตราด (TDX) อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 09.30 - 15.00 น. 0 3952 5771, 0 3952 5777 # 3446, 092-223-5753 gostdx@bangkokair.com, tdxkkpg@bangkokair.com
กระบี่ (KBV) สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 08.30 - 16.30 น. 063-0637343, 075-701612 kbvstation@bangkokair.com