ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บริการขนส่งสินค้า

ภายในประเทศ ต่างประเทศ แผนที่คลังสินค้า
จาก : เลือกเส้นทาง

กรุงเทพฯ

เส้นทาง หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) SCR 1000 SCR 2000 SCR 3000 OTOP
ต้นทาง ปลายทาง MIN N Q45 Q100 MIN N MIN N MIN N N Q45 Q100
กรุงเทพฯ อู่ตะเภา / พัทยา 120 13 10 7 240 19.50 500 4.50 600 20 10 7 6
ตราด 120 13 11 8 240 19.50 500 4.50 600 20 10 7 6
สุโขทัย 120 13 11 8 240 19.50 500 4.50 600 20 10 7 6
ลำปาง 120 13 11 8 240 19.50 500 4.50 600 20 10 7 6
เชียงใหม่ 120 13 11 6 240 19.50 500 4.50 600 20 10 7 6
เชียงราย 120 18 13 7 240 27 500 4.50 600 20 10 7 6
สมุย 120 18 15 13 240 27 500 4.50 600 20 10 7 6
ภูเก็ต 120 18 13 7 240 27 500 4.50 600 20 10 7 6
กระบี่ 120 16 12 6 240 24 500 4.50 600 20 10 7 6
หมายเหตุ: * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** อัตราค่าระวางสินค้าทั่วไปในทุกเส้นทางข้างต้น จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)
*** ปิดรับสินค้าทุกประเภทก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง
**** เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ประเภทสินค้าพิเศษ

SCR 1000 : สัตว์มีชีวิต เช่น สุนัข, แมว อัตราค่าระวาง 150% ของ Normal GCR แต่ไม่ต่ำกว่า 200% ของ Minimum GCR)
SCR 2000 : กล่องกระดาษพับเรียบ/ เข่ง/ ตะกร้าเปล่า/ ลังพลาสติก กิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 500 บาท โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเอกสาร
SCR 3000 : กล่องโฟมเปล่า กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 600 บาท (ในกรณีกล่องโฟมเปล่า ให้คิดค่าระวางจากน้ำหนักที่ได้จากการชั่งเท่านั้น)
OTOPS : อัตราพิเศษ สำหรับผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมเอกสาร (Document fee)

80 บาท ต่อ ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)

ค่าเก็บรักษาสินค้าขาเข้าภายในประเทศ (Storage Charges)

กรุงเทพ สุโขทัย ตราด
  1. ระยะปลอดค่าเก็บรักษา 48 ชั่วโมง
  2. สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะเรียกเก็บในอัตราขั้นต่ำ 100 บาท
  3. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป จะเรียกเก็บในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัมต่อวัน
อู่ตะเภา/พัทยา, ลำปาง, เชียงใหม่, เชียงราย, สมุย, ภูเก็ต, กระบี่
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคลัง BAGS

การยกเลิกการส่งสินค้า

  1. ในกรณีลูกค้าได้จัดส่งสินค้า ได้รับเอกสารจากสายการบินครบถ้วน และสินค้าได้ถูกนำไปยังบริเวณที่จัดเตรียมเพื่อส่งไปยังอากาศยานแล้ว คิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 50% ของค่าระวาง และค่าธรรมเนียมเอกสาร 80 บาท
  2. ในกรณีลูกค้าได้จัดส่งสินค้า ได้รับเอกสารจากสายการบินครบถ้วน และสินค้าได้ถูกนำไปยังอากาศยานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่นำเข้าไปบรรจุในอากาศยาน คิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 100% ของค่าระวางและค่าธรรมเนียมเอกสาร 80 บาท
  3. ในกรณีลูกค้าได้จัดส่งสินค้า ได้รับเอกสารจากสายการบินครบถ้วน และ​สินค้าได้นำไปยังในอากาศยานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการส่งได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ E-mail
กรุงเทพ (Domestic Warehouse) คลิกเพื่อดูแผนที่ 0 2134 3886 # 43711-43712 bkkcargo@bangkokair.com
อู่ตะเภา / พัทยา 0 3824 5911 utpcargo@bags-groundservices.com
ตราด 0 3952 5777 tdxcargo@bags-groundservices.com
สุโขทัย 0 5564 7225-6 bags-ths@bags-groundservices.com
ลำปาง 0 5482 1925 lptcargo@bags-groundservices.com
เชียงใหม่ 0 5392 2450 cnxcgo@bags-groundservices.com
เชียงราย 0 5202 9856 ceicargo@bags-groundservices.com
สมุย 0 7742 8505 usmcargo@bags-groundservices.com
ภูเก็ต 0 7635 1510 hktcargodom@bags-groundservices.com
กระบี่ 09 3575 1441 kbvcargo@bags-groundservices.com

หรือติดต่อตัวแทนขายฯ (Authorized Cargo Sales Agents)

Daily Express Co., Ltd. 02-392-8732
02-392-5469
krasin@dailyexpress.co.th
laddawon@dailyexpress.co.th
Excel Transport International Co., Ltd. sriwatanacho@exctrans.co.th
Functional Air Service Co.,Ltd. 02-874-7850-5 funcairsbooking@gmail.com
Multi Air Services Co.,Ltd. 02-253-0077 mas@multiairservices.com
Pan Thai Air (Bangkok) Co.,Ltd. 02-984-0099 contactus@panthaiair.com
kittima_pbc@hotmail.com
RFE Service Co.,Ltd. 02-368-3331 service@rfe.co.th
tunjira@rfe.co.th
Thai Master Transport Int'l Services Co.,Ltd. 02-690-8060 sales@tmtcargo.com
booking@tmtcargo.com
Trans Air Cargo Co.,Ltd. 02-650-9030-59 rsvn4@transaircargo.com