เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บริการขนส่งสินค้า

ภายในประเทศ ต่างประเทศ แผนที่คลังสินค้า สินค้าอันตรายขนส่งสัตว์เลี้ยง
จาก : เลือกเส้นทาง

กรุงเทพฯ

เส้นทาง หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) SCR 2000 SCR 3000
ต้นทาง ปลายทาง MIN N Q45 Q100 MIN N MIN N
กรุงเทพฯ ตราด 120 15 13 10 500 4.50 600 25
สุโขทัย 120 15 13 10 500 4.50 600 25
ลำปาง 120 15 13 10 500 4.50 600 25
เชียงใหม่ 120 17 13 8 500 4.50 600 25
สมุย 120 20 17 16 500 4.50 600 25
ภูเก็ต 120 20 16 9 500 4.50 600 25
กระบี่ 120 20 13 8 500 4.50 600 25
หมายเหตุ: * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** MIN = ค่าระวางขั้นต่ำ, N = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 45 กก. , Q45 = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้า 45 กก. ขึ้นไป , Q100 = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้า 100 กก. ขึ้นไป
*** สินค้าที่มีการบรรจุน้ำแข็งแห้ง (Packed with dry ice) กรุณาติดต่อตัวแทนขายฯ (Authorized Cargo Sales Agents) ของสายการบินฯ สำหรับการขนส่ง
**** ปิดรับสินค้าทุกประเภทก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง
***** เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
****** สถานี สุโขทัย (THS) ลำปาง (LPT) ตราด (TDX) กระบี่ (KBV) ให้บริการส่งสินค้าจากสถานีต้นทาง กรุงเทพ(BKK) เท่านั้น
เรียนแจ้งระงับการให้บริการขนส่งสินค้าชั่วคราวในส่วนสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกสำหรับสถานีเชียงใหม่ (CNX) และหาดใหญ่ (HDY) หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

SCR 2000: กล่องกระดาษพับเรียบ/ เข่ง/ ตะกร้าเปล่า/ ลังพลาสติก กิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 500 บาท

SCR 3000: กล่องโฟมเปล่า กิโลกรัมละ 25 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 600 บาท


ค่าธรรมเนียมเอกสาร (Document fee)

120 บาท ต่อ ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)

น้ำหนักและขนาดของสินค้าที่สามารถขนได้บนเครื่องบินแต่ละประเภท

ขนาดของสินค้า

น้ำหนักของสินค้า


เอกสารสำหรับใช้ในการรับ-ส่งสินค้า

เอกสารสำหรับการส่งสินค้า

เอกสารสำหรับการรับสินค้า

รายการเอกสาร ส่งสินค้า รับสินค้า
บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 🗸 🗸
หนังสือมอบอำนาจ - 🗸*
สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของเจ้าของสินค้า - 🗸*
หมายเหตุ : *เฉพาะกรณีรับสินค้าแทนเท่านั้น

ค่าเก็บรักษาสินค้าขาเข้าภายในประเทศ (Storage Charges)

กรุงเทพฯ, สมุย
  1. ระยะปลอดค่าเก็บรักษา 48 ชั่วโมง
  2. สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะเรียกเก็บในอัตราขั้นต่ำ 200 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. สินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป จะเรียกเก็บในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัมต่อวันและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เชียงใหม่
ระงับการให้บริการขนส่งสินค้าชั่วคราว
ภูเก็ต
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคลัง AOTGA
หาดใหญ่
ระงับการให้บริการขนส่งสินค้าชั่วคราว

การยกเลิกการส่งสินค้า


ส่ง-รับสินค้า / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวลาให้บริการ โทรศัพท์ อีเมล
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK))
คลิกเพื่อดูแผนที่
ส่งสินค้า : 05.00 – 17.00 น.
รับสินค้า : 05.00 – 24.00 น.
0 2134 3886 Domestic : [email protected]
International : [email protected]
เกาะสมุย (USM) คลิกเพื่อดูแผนที่ 08.00 - 21.00 น. 0 7742 8505, 0 7742 8530 [email protected]
สุโขทัย (THS) Cargo Counter อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 08.30 – 18.00 น. 0 91120 7793 [email protected]
ลำปาง (LPT) อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 08.30 – 19.00 น. 082-700-6364 [email protected]
เชียงใหม่ (CNX) คลิกเพื่อดูแผนที่ ระงับบริการชั่วคราว 0 5392 2450, 061-172-0202 [email protected]
ภูเก็ต (HKT) คลิกเพื่อดูแผนที่ ส่งสินค้า : 06.00 – 18.00 น.
รับสินค้า : 07.00 – 23.00 น.
076-351355, 084-2023374 [email protected] (ส่งสินค้า)
[email protected] (รับสินค้า)
ตราด (TDX) อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 09.00 – 18.00 น. 0 3952 5771, 0 3952 5777 # 3446, 092-223-5753 [email protected]
กระบี่ (KBV) สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 08.30 – 20.30 น. 063-0637343 [email protected]