ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์


นิยามประเภทผู้โดยสาร

*เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางโดยปราศจากผู้ใหญ่ได้
*เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม ไม่สามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1771 (เฉพาะในประเทศไทย) หรือโทร +66 2270 6699 ในเวลา 08.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน

การเลือกเที่ยวบิน

การออกบัตรโดยสาร

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร สำหรับการออกบัตรโดยสารผ่านช่องทางต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ช่องทาง ค่าธรรมเนียมในการออก
บัตรโดยสาร / ท่าน
มีผลตั้งแต่
- คอลเซ็นเตอร์ 1771
- สำนักงานขายทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทย
120 บาท 1 มีนาคม 2562
- www.bangkokair.com
- บางกอกแอร์เวย์สโมบายแอพพลิเคชั่น
60 บาท 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถทำการขอคืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร 1771 (เฉพาะในประเทศไทย) หรือโทร +66 2270 6699 ในเวลา 08.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน

การเปลี่ยนแปลง

  1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
  2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
  3. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
  4. การเปลี่ยนแปลงคลาส
ระดับราคา เงื่อนไข
Web promotion 1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ไม่สามารถขอคืนเงินได้
3. มีค่าปรับ No Show
Web saver 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ไม่สามารถขอคืนเงินได้
3. มีค่าปรับ No Show
Web freedom 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม
3. มีค่าปรับ No Show
Blue ribbon 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม
3. มีค่าปรับ No Show
  • การเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม
  • ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง
  • ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทางออนไลน์ได้โดยผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
  • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องกระทำภายในเวลาที่กำหนดก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
  • ค่าปรับ No Show จะถูกเรียกเก็บเมื่อผู้โดยสารสำรองบัตรโดยสารแล้วไม่มาเช็คอิน/ไม่มาขึ้นเครื่อง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบัตรโดยสารหลังจากเวลาที่กำหนด
  • ระดับราคาที่แสดงข้างต้น เป็นหมวดราคาสำหรับช่องทางหน้าเว็บไซต์และมือถือเท่านั้น

การเลือกบริการอาหารบนเครื่อง

การเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ

การเลือกที่นั่งบนเครื่อง

การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน

การขอใบเสร็จรับเงิน

การขอเงินคืน

ช่องทางการติดต่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com สามารถติดต่อได้ที่