bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่

สัมภาระพิเศษ

ปืนพก และอาวุธยุทธภัณฑ์ (ปืนสั้น)

 • สายการบินอนุญาตให้มีสัมภาระประเภทอาวุธปืน และกระสุน เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ โดยต้องโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • ผู้โดยสารสามารถครอบครองกระสุนได้คนละไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • ต้องแสดงใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเช็คอิน ดังนี้
  • ใบอนุญาตให้ซื้อ/รับโอนอาวุธปืน (ป.3)
  • ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)
  • ใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน (ป.12)
  • บัตรข้าราชการตำรวจ (แทนใบอนุญาต) สำหรับข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหรือสูงกว่า
  • หนังสืออนุญาตหรือรับรองการพกพาอาวุธปืนที่ออกให้ตามกฏหมายของพนักงานฝ่ายปกครอง หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ เช่น ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวที่ออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

หมายเหตุ : ใบอนุญาตที่นำมาแสดงต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น

ปืนพก และอาวุธยุทธภัณฑ์ (ปืนยาว และปืนสั้น)

 • อาวุธยุทธภัณฑ์ เหล่านี้ และรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศเท่านั้น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสารขณะทำการเช็คอิน
 • ต้องโหลดเป็นสัมภาระเท่านั้น
 • จะไม่รับโหลด หากปืนไม่ได้ทำการปลดล็อค และต้องเก็บในกล่องเก็บปื นแบบ Hard-Sided เท่านั้น
 • ปืนต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกินกล่องใส่ที่ PG จัดเตรียมไว้ ซึ่งขนาดของกล่องใส่ปืนคือ 90 x 35 ซม.
 • มีกล่องใส่ปืนเตรียมไว้ให้ใส่ปื นได้ไม่เกิน 3 กระบอก
 • ครอบครองกระสุนได้คนละไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • ลูกกระสุนควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มาจากแหล่งผลิตและจะรับหากกล่องทำจากไฟเบอร์ กล่องไม้หรือกล่องเหล็ก
 • กระสุนปืนและที่บรรจุกระสุนปืนต้องแยกออกจากกัน
 • เมื่อมาเช็คอินต้องแสดงใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน

หมายเหตุ : ใบอนุญาตที่นำมาแสดงต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง