ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศของกรมตรวจคนเข้าเมืองและย้ายถิ่นของมัลดีฟส์เรื่องหนังสือ เดินทางที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่าน

โปรดทราบว่าตามเรื่องการประกาศของกรมตรวจคนเข้าเมืองและย้ายถิ่นของ มัลดีฟส์ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 หนังสือเดินทางไม่สามารภอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่านจะใช้เดินทางเข้าประ เทศมัลดีฟส์ไม่ได้โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้ เป็นไปตามภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาชิคาโกซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาคผนวก 9 (อุปกรณ์ อํานวยความสะดวก) ของอนุสัญญาชิคาโก กำหนดว่าหนังสือเดินทางทั้งหมดที่ออกให้โดยรัฐคู่สัญญาจะ ต้องสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่าน และรัฐคู่สัญญานั้นจะต้องทำให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางที่ไม่สามารถอ่าน ข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่านที่ออกให้หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 จะหมด อายุก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศว่าด้วยเอกสารการเดินทางแบบอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่อง อ่านมีดังนี้

Standard 3.10 of ICAO ภาคผนวก 9: หนังสือเดินทางทั้งหมดที่ออกให้โดยรัฐคู่ สัญญาจะต้องสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่าน ตามคุณลักษณะเฉพาะใน Doc 9303, ส่วน ที่ 1

Standard 3.10.1 of ICAO ภาคผนวก 9: สำหรับหนังสือเดินทางที่ออกให้หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่านนั้น ทางรัฐคู่สัญญาจะต้องทำให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางดัง กล่าว หมดอายุก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

Message
ปิด