บริการเก้าอี้รถเข็น (WCMP/WCBD/WCBW)

การขอใช้บริการเก้าอี้รถเข็น

 • หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการรถเข็นนั่ง สามารถแจ้งกับพนักงานในวันที่ท่านทำการสำรองที่นั่งได้ และแจ้งก่อนวันที่ออกเดินทาง ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องสามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างการเดินทาง หากไม่สามารถดูแลตนเองได้ระหว่างการเดินทาง ท่านจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย
 • ในวันเดินทาง เมื่อผู้โดยสารติดต่อเช็คอินที่เคาท์นเตอร์ สายการบินจะให้บริการโดยการพาไปยังประตูเครื่อง หรือที่นั่งบนเครื่อง และช่วยเหลือผู้โดยสารหากมีความต้องการจะเข้าห้องน้ำ
 • และเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง จะมีพนักงานพาผู้โดยสารไปยังจุดรับสัมภาระ และช่วยผู้โดยสารรับกระเป๋า เพื่อไปยังทางออก
 • หากผู้โดยสารวางแผนที่จะนำรถเข็นส่วนตัวไปเอง กรุณาแจ้ง 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และแจ้งประเภท ขนาดและน้ำหนักของรถเข็นของท่านในวันที่ทำสำรองที่นั่ง เพื่อสายการบินฯ จะได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับโหลดรถเข็น และนำกลับมาให้ ณ จุดรับสัมภาระ อย่างไรก็ตามสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับรถเข็นส่วนตัว หากรถเข็นนั้นมีประเภท ขนาดและน้ำหนักไม่เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมรถเข็นติดตั้งแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ เคลื่อนไหวที่ติดตั้งแบตเตอรี่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เมื่อทำการสำรองที่นั่งดังนี้:
  • ชนิดของรถเข็นติดตั้งแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวที่ติดตั้งแบตเตอรี่
  • ขนาดของรถเข็นหรืออุปกรณ์
  • น้ำหนักของรถเข็นหรืออุปกรณ์ขณะที่ไม่มีผู้โดยสาร
  • จำนวนของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์และแบตเตอรี่สำรอง
  • ชนิดของแบตเตอรี่และกำลังไฟ (หน่วยเป็นวัตต์ต่อชั่วโมง หรือ โวลต์)
  • วิธีการจัดเก็บเพื่อป้องกันการใช้งานโดยอัตโนมัติ

Message
ปิด