การเดินทางโดยเครื่องบินขณะตั้งครรภ์

ความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ทางสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนวางแผนการเดินทางเพื่อป้องกันความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้โดยสารและบุตรในครรภ์ และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเช็คอิน

ท่านผู้โดยสารอาจจำเป็นต้องนำเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ติดตัวสำหรับการเดินทาง เอกสารที่ท่านจะต้องแสดงจะขึ้นอยู่กับระยะการตั้งครรภ์ของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง
 

ระยะเวลาตั้งครรภ์ แบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ ใบรับรองแพทย์
ภายในระยะเวลา 27 สัปดาห์ ไม่ต้องมีเอกสาร ไม่ต้องมีเอกสาร
เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 28 จนถึงช่วงสัปดาห์ที่ 32 ต้องมีเอกสาร ไม่ต้องมีเอกสาร
เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 33 หรือมากกว่า ต้องมีเอกสาร ต้องมีเอกสาร

**ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารตั้งครรภ์เดินทางในช่วงเวลา 4 สัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงกำหนดคลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

 

หมายเหตุ :

 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่เคาท์นเตอร์เช็คอิน
 • ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสาร และวันเกิด
  • วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้
  • วันที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน
  • คำยืนยันการตั้งครรภ์ทารกคนเดียว หรือแฝด และการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  • คำยืนยันว่าผู้โดยมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเดินทาง
  • ระบุวันที่ และ รายละเอียดสำหรับการติดต่อแพทย์ผู้ทำการตรวจ
  • ใบรับรองแพทย์มีอายุ 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร
 • ในวันเดินทาง พนักงานของบริษัทหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารมีครรภ์หากเห็นว่าสภาวะของผู้โดยสารไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตามปกติ

Message
ปิด