ค้นหาด้วยรหัสสำรองที่นั่ง

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ค้นหาด้วย E-Ticket

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ค้นหาด้วยโปรแกรมสะสมคะแนน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ออนไลน์เช็คอิน

เช็คอินด้วยตัวเอง

ออนไลน์เช็คอิน และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง  ประหยัดเวลา, ง่าย, สะดวก และ ไม่ต้องเข้าคิว

 

• ออนไลน์เช็คอิน (เว็บไซต์, อุปกรณ์มือถือ)

   คุณสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์มือถือ 24 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

• ตู้เช็คอินด้วยตนเอง

   ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ให้บริการตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

   เที่ยวบินที่สามารถเช็คอินผ่านตู้เช็คอินด้วยตนเองได้:

   ทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจาก สนามบินกรุงเทพ ฯ สุวรรณภูมิ  และสนามบินสมุย

• ออนไลน์เช็คอิน และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ใช้ได้สำหรับ

  ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น:

     - ผู้โดยสารที่มีการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

     - ผู้โดยสารเด็กเดินทางคนเดียว อายุ 6-12 ปี โดยมีชื่อในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารคนเดียว

     - ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คน ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร

     - ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

• สัมภาระ

    คุณต้องไม่มีสัมภาระที่เป็นสิ่งของต้องห้าม

• ข้อมูลสำคัญ

   - ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินต่างประเทศ ที่ทำเช็คอินผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง ต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทาง หรือโหลดสัมภาระ อย่างน้อย 90 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

   - ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ทำเช็คอินผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง และมีสัมภาระที่ต้องการโหลด ต้องไปที่เคาน์เตอร์รับสัมภาระ อย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

   - ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ทำเช็คอินผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง และไม่มีสำภาระโหลด สามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัย เพื่อไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องได้ โดยต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาสที่ได้รับจากออนไลน์เช็คอิน หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง

   - ผู้โดยสารต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง อย่างน้อย 50 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ และอย่างน้อย 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

   - ประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 15 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

   - โปรดเตรียม บอร์ดดิ้งพาสที่ได้รับจากออนไลน์เช็คอิน หรือตู้เช็คอินด้วยตนเอง และเอกสารการเดินทางที่จำเป็นให้พร้อม

 

• ขั้นตอน ออนไลน์เช็คอิน และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง

Bangkok airways online check-in

Message
ปิด