การขนส่งสัตว์เลี้ยง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินในบริเวณที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บริการนี้สามารถรับได้แค่สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเท่านั้น
 • ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยสามารถติดต่อผ่านทาง Call Center หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร
 • สำหรับเส้นทางภายในประเทศ – สามารถให้บริการรับขนส่งสัตว์เลี้ยงได้เฉพาะเส้นทางเข้า-ออก เชียงใหม่ , ภูเก็ต และสมุย และเส้นทางที่เดินทางโดยเครื่องบินประเภท AT72 โดยสุนัขหรือแมวต้องมีอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์
  สำหรับเส้นทางต่างประเทศ – สามารถให้บริการรับขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทางมัลดีฟส์ (บริการรับขนส่งเฉพาะแมว) สายการบินปฏิบัติตามกฏข้อบังคับด้านศุลกากร ในการขนส่งสุนัขหรือแมว ของประเทศต้นทาง/ผ่านลำ/เปลี่ยนลำ/ปลายทาง. สำหรับข้อกำหนด ด้านอายุและสุขภาพ ของสุนัขและแมวมีดังนี้
  • ประเทศไทย - สุนัขหรือแมวต้องมีอายุอย่างน้อย 4 เดือน
  • ต่างประเทศ - ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ
  หมายเหตุ - เครื่องบินบางประเภทของสายการบินไม่สามารถรองรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประเภทของเครื่องบินโดยติดต่อสำนักงานออกบัตรโดยสาร หรือผ่านทาง Call Centre.
 • สายการบินขออภัยที่แจ้งว่า ไม่สามารถให้บริการขนส่ง สุนัขหรือแมวที่ตั้งครรภ์ , เจ็บป่วย หรือส่งกลิ่นรบกวนได้
 • เจ้าของจะต้องจัดเตรียมกรงที่แข็งแรง โดยจำกัดสัตว์เลี้ยง1 ตัวต่อ 1 กรงเท่านั้น
  หมายเหตุ : กรงที่มีลักษณะเป็นตาข่ายหรือตะแกรงลวดทั้งหมด ไม่เหมาะที่จะใช้ในการขนส่งทางอากาศ
 • สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของสุนัขหรือแมว ในระหว่างการขนส่งทางอากาศ
 • สำหรับเส้นทางต่างประเทศ - เจ้าของจะต้องเตรียมเอกสารใบอนุญาตนำเข้าสุนัขและแมวสำหรับประเทศนั้นๆ รวมถึงประเทศที่มีการแวะต่อเครื่อง (Transit) และเอกสารอื่นๆที่ประเทศปลายทางต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • สำหรับเส้นทางต่างประเทศ - เจ้าของจะต้องเตรียมเอกสารใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Proof of Current Rabies Vaccination) และใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกประเทศ (Export License)
 • สายการบินไม่รับขนส่งสุนัขและแมวเปลี่ยนลำจากเที่ยวบินต่างประเทศมายังเที่ยวบินภายในประเทศ
 • น้ำหนักของการขนส่งจะไม่รวมกับน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร โดยเส้นทางในประเทศคิดอัตรากิโลกรัมละ 90 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับเส้นทางต่างประเทศจะคิดตามอัตราของแต่ละเส้นทาง โดยแบ่งตามโซน
ประเภทเครื่อง จำนวนที่รับ ขนาด น้ำหนัก (รวมกรง)
AT72 2 80 x 45 x 65 20 KG
A319 2 100 x 60 x 75 60 KG
A320 3 100 x 60 x 75 60 KG

Message
ปิด