จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ  บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  ความยุติธรรม  และปฏิบัติตามกฎหมาย  พนักงานบริษัทฯ ได้นำหลักการเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  โดยชื่อเสียงของบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับบริษัทฯ  จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการนำค่านิยมและหลักปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม...

Message
ปิด