ข่าว

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หากท่านเลือก “ชำระค่าบัตรโดยสารภายหลัง” ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาตลอด 24 ชม. หรือ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  1. ติดต่อบางกอกแอร์เวย์ส คอลเซ็นเตอร์ที่ 1771 กด 1 โดยอ้างอิงรหัสการจองบัตรโดยสารรางวัล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หกตัว) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับรหัสอ้างอิงในการชำระค่าธรรมเนียม (ตัวเลขแปดหลัก) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  2. แสดงรหัสอ้างอิงในการชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะทวนรายละเอียดของผู้โดยสารอีกครั้ง เช่น รายชื่อผู้โดยสาร เส้นทางบิน และจำนวนเงิน เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนชำระเงิน หากพบว่าข้อมูลการสำรองที่นั่งไม่ถูกต้องให้ผู้โดยสารติดต่อ
    คอลเซ็นเตอร์ใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน หมายเหตุ: ระบบจะแสดงชื่อผู้โดยสารท่านแรกในการสำรองที่นั่งนั้นๆ
  3. หากข้อมูลของผู้โดยสารถูกต้องตามที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแจ้งมา ผู้โดยสารสามารถชำระเงินได้ทันที โดยมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 30 บาท/ครั้ง(รับชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น และจำนวนเงินต้องไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง)
  4. เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะออกใบรับฝากชำระให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งในขณะเดียวกันทางระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะแจ้งข้อมูลการชำระเงินกลับมายังส่วน บางกอกแอร์เวย์ส เพื่อทำการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งรายละเอียดบัตรโดยสารกลับมายังผู้โดยสารผ่านทาง Email หรือ SMS ที่ผู้โดยสารแจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
  5. กรณีที่ผู้โดยสารต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ผู้โดยสารสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ 1771 กด 1 เพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันที่ผู้โดยสารเดินทาง