bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่

ข่าวประกาศ

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการมาครบ 45 ปี ในปี พ.ศ. 2556 โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำมาใช้คู่กับโลโก้ของบริษัทฯ ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดปี พ.ศ. 2556

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1.นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ

2.ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้น

 

หลักเกณฑ์ในการประกวด

1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์

2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยข้อความ “45th Anniversary”

3. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น

5. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

6.ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

7. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

 

การจัดส่งผลงาน

1. พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวดำ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) ลงบนกระดาษขนาด A3 และติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น

3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น

4.  แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน

5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบโลโก้ 45 ปี” มาที่

ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้น 9

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

 

กำหนดการดำเนินงาน

  1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2555
  1. ส่งผลงานภายในวันที่ 23 กันยายน 2555 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
  1. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 26-28 กันยายน 2555
  1. ประกาศผลการประกวด วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ทาง www.bangkokair.com 

 

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ  1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – มัลดีฟส์ จำนวน 2 ที่นั่ง

และเงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1รางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สมุย จำนวน 2 ที่นั่ง

และเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

        รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 22,000 บาท

บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 2 ที่นั่ง

และเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 


24 July 2012

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง