ประกาศ

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต/สมุย-ตราด

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต/สมุย-ตราด โดยให้บริการด้วยยานพาหนะ 2 ประเภท คือ เครื่องบินและรถตู้ปรับอากาศ VIP ตามรายละเอียดและตารางบินด้านล่างนี้

USM-UTP-TDX
PG Route Timing
252 USM-UTP 1110-1225
2252 (Bus) UTP-TDX 1255-1655

TDX-UTP-USM
PG Route Timing
2294 (Bus) TDX-UTP 1250-1650
294 UTP-USM 1720-1830

HKT-UTP-TDX
PG Route Timing
282 HKT-UTP 1510-1650
2282 (Bus) UTP-TDX 1720-2120

TDX-UTP-HKT
PG Route Timing
2281 (Bus) TDX-UTP 0830-1230
281 UTP-HKT 1300-1440

 

  • เส้นทางภูเก็ต/สมุย – ตราด หรือตราด - ภูเก็ต/สมุย จะให้บริการผู้โดยสารโดยแวะที่สนามบินพัทยา (อู่ตะเภา) และให้บริการด้วยยานพาหนะ 2 ประเภท คือ เครื่องบินและรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยให้บริการเครื่องบินในเส้นทางภูเก็ต/สมุย - พัทยา (อู่ตะเภา) หรือ พัทยา (อู่ตะเภา) – สมุย/ภูเก็ต จากนั้นในเส้นทาง พัทยา (อู่ตะเภา) - ตราด หรือ ตราด - พัทยา (อู่ตะเภา) จะใช้รถตู้ปรับอากาศ VIP ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากหน้าตั๋ว)
  • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปตราด รถตู้จะให้บริการออกจาก Arrival Hall ของสนามบินพัทยา (อู่ตะเภา) และสิ้นสุดการให้บริการที่ Arrival Terminal ของสนามบินตราด สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปภูเก็ต/สมุย รถตู้จะให้บริการออกจาก Departure Terminal ของสนามบินตราดและสิ้นสุดที่ Departure Hall ของสนามบินพัทยา (อู่ตะเภา) เพื่อเปลี่ยนไปใช้บริการเครื่องบิน เพื่อเดินทางไปภูเก็ต/สมุย
  • การให้บริการในเส้นทางนี้ถือ เป็น Check Through flight หากผู้โดยสารทำการ Offload จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้
  • การคืนเงินค่าบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในการซื้อตั๋ว
  • บริษัทการบินกรุงเทพจะไม่รับจองและให้บริการรถตู้ในเส้นทางอู่ตะเภา-ตราด แก่ผู้โดยสารที่มีโรคประจำตัว หรือ ความบกพร่องในการเคลื่อนไหวร่างกาย
  • เส้นทางนี้ใช้เครื่องบินประเภท ATR ในการให้บริการ ดังนั้น ใต้ท้องเครื่องอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการโหลดอุปกรณ์กีฬาบางชนิด เช่น Surfboards หรือ Sport Gears เป็นต้น

Message
ปิด